Nacrt prijedloga Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Nacrt prijedloga Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
22. studenoga 2017. - U razdoblju do 16. prosinca 2017. Grad Zagreb otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. 
 
Obzirom se navedenom Odlukom propisuju odredbe kojima se uređuje pružanje javne usluge koja je usluga od općeg interesa, propisuju se prava i obveze korisnika usluga, te se uređuju pitanja koja su od  interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Zagreba, savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima javnosti.

Informacije za sudjelovanje u savjetovanju možete pronaći na stranicama Grada Zagreba,
http://www.zagreb.hr/nacrt-prijedloga-odluke-o-javnoj-usluzi-prikupljan/118014