Podružnica Čistoća pružanje usluge temelji na Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13), Odluci o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16 - pročišćeni tekst)  i Općim uvjetima poslovanja s korisnicima (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/1525/15). Temeljem gore navedenih akata određen je Cjenik javne usluge prijevoza i zbrinjavanja  miješanog komunalnog otpada, koji možete pronaći u rubrici Usluge.