Podružnica Čistoća obavlja slijedeće djelatnosti:
  • provodi i razvija cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području grada Zagreba,
  • odvojeno skuplja korisni otpad u spremnicima na javno-prometnim površinama i u reciklažnim dvorištima,
  • skuplja i odvozi komunalni otpad iz kućanstava i drugih korisnika usluga,
  • održava čistoću javno-prometnih površina (kolnika, pločnika, trgova, pothodnika, javnih stuba i prolaza), postavlja i održava košarice za otpatke te urbanu opremu u pješačkoj zoni,
  • u zimskom razdoblju vrši usluge raljenja snijega i posipavanja poledice u pješačkoj zoni, čišćenja snijega i posipavanja javnih stuba, pješačkih hodnika te prilaza stubama i invalidskim prilazima, kao i dostavljanja soli u sanduke za potrebe gradskih četvrti,
  • provodi trajnu komunikaciju s javnošću.

U svoje poslovanje, Podružnica Čistoća je uvela Integrirano upravljanje prema međunarodnim normama koje uključuje Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i okolišem ISO 14001:2004+AC:2009, Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema OHSAS 18001:2007 i sustav HACCP (preporučeni međunarodni kodeks prakse - Opća načela higijene hrane) te za to dobila odgovarajuće certifikate.
Svake godine neovisna ovlaštena tvrtka provjerava kvalitetu provedbe tih sustava.