Biootpad
Proizvodite kompost iz vlastitog biootpada!
Količina biorazgradivog otpada skupljena na javnim površinama i kućanstvima na području grada Zagreba u razdoblju od 2013. do 2016. godine
Biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad. Čini gotovo trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. Najbolje je da se biootpad biološki prerađuje na mjestu njegovog nastanka kompostiranjem.

Kompost hrani biljke, osigurava prozračnost tla, zadržava vodu i pogoduje rastu korjenitog bilja, te se stoga kompostiranje treba primijeniti gdje god je to moguće (voćnjaci, povrtnjaci, rasadnici, parkovi, zelene površine, poljoprivredna, stočarska i šumarska gospodarstva, tržnice, groblja, škole, dječji vrtići, stambeni i drugi objekti, prehrambena industrija, ugostiteljstvo i dr.).

Drugi je način korištenja biootpada za proizvodnju bioplina. Bioplin je ekološko biogorivo koje se može koristiti za proizvodnju električne energije ili kao pogonsko gorivo u vozilima, kao zamjena za benzin. Pritom se manje onečišćuje zrak i ne pridonosi emisiji stakleničkih plinova.

Odvojeno skupljanje biootpada je moguće:
  • U smeđim spremnicima, postavljenim uz stambeni objekt;
  • Odvojeno skupljeni biootpad možete donijeti u reciklažno dvorište (manje količine) ili u kompostanu podružnice Zrinjevac.


U kućanstvima biootpad treba odlagati u posude od oko 10  l, s poklopcem, te prazniti ih barem jednom u 3 dana. U smeđe spremnike dozvoljeno je odlagati: kuhinjski, vrtni ili zeleni otpad i ostali biootpad.

Ukoliko imate mogućnosti za kompostiranje u vrtu/vrtnom komposteru iskoristite otpad iz kuhinje i vrta!

Proizvodite kompost iz vlastitog biootpada!

Ostvarite korist i zadovoljstvo.