Biootpad
Proizvodite kompost iz vlastitog biootpada!
Količina biorazgradivog otpada skupljena na javnim površinama i kućanstvima na području grada Zagreba u razdoblju od 2014. do 2017. godine
Biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad. Čini gotovo trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. Najbolje je da se biootpad biološki prerađuje na mjestu njegovog nastanka kompostiranjem.

Kompost hrani biljke, osigurava prozračnost tla, zadržava vodu i pogoduje rastu korjenitog bilja, te se stoga kompostiranje treba primijeniti gdje god je to moguće (voćnjaci, povrtnjaci, rasadnici, parkovi, zelene površine, poljoprivredna, stočarska i šumarska gospodarstva, tržnice, groblja, škole, dječji vrtići, stambeni i drugi objekti, prehrambena industrija, ugostiteljstvo i dr.).

Drugi je način korištenja biootpada za proizvodnju bioplina. Bioplin je ekološko biogorivo koje se može koristiti za proizvodnju električne energije ili kao pogonsko gorivo u vozilima, kao zamjena za benzin. Pritom se manje onečišćuje zrak i ne pridonosi emisiji stakleničkih plinova.

Odvojeno skupljanje biootpada je moguće:
  • U smeđim spremnicima, postavljenim uz stambeni objekt;
  • Odvojeno skupljeni biootpad možete donijeti u reciklažno dvorište (manje količine) ili u kompostanu podružnice Zrinjevac.


U kućanstvima biootpad treba odlagati u posude od oko 10  l, s poklopcem, te prazniti ih barem jednom u 3 dana. U smeđe spremnike dozvoljeno je odlagati: kuhinjski, vrtni ili zeleni otpad i ostali biootpad.

Ukoliko imate mogućnosti za kompostiranje u vrtu/vrtnom komposteru iskoristite otpad iz kuhinje i vrta!

Proizvodite kompost iz vlastitog biootpada!

Ostvarite korist i zadovoljstvo.

Plan s datumima i okvirnim vremenom primopredaje biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada primjenjivat će se od 1.svibnja 2018. godine odnosno za korisnike koji još nisu zaprimili spremnike za pojedinu vrstu otpada, počinje od dana zaprimanja spremnika. 

Daje se raspored odvoza biootpada za gradske četvrti. Vrijeme primopredaje biootpada je od 14 do 22 sata, uz izuzetke gdje je vrijeme primopredaje od 21.30 do 5.30 sati (uži centar grada).

Raspored odvoza biootpad za GČ Izuzetak III.smjena