Preskočite na glavni sadržaj

Javni natječaj - prikupljanje ponuda za otkup metala EV-02/2017

OTKUP METALA KB 20 01 40
 
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, raspisuje natječaj za prikupljanje ponuda za otkup metala KB 20 01 40.
 
Predmet nadmetanja:  OTKUP METALA KB 20 01 40
Količina: Količina je okvirna, može biti veća ili manja od navedene na bazi 1 (jedne) godine, a iznosi 150.000 kg.
Kriterij odabira: Ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu za otkup metala po kilogramu otpada (kn/kg).
Dostava ponuda: Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb, pisarnica
                              Na kuverti naznačiti „NATJEČAJ ZA OTKUP METALA KB 20 01 40  - NE OTVARAJ“
Rok za dostavu ponude: 27.3.2017.g., do 10 sati.
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti 27.3.2017.g., u 11 sati.

Napomena: 
        - Ponuditelj je obavezan uz ponudu dostaviti presliku važeće dozvole za gospodarenje onom vrstom otpada za koje
          je dostavljena ponuda, sukladno odredbama Zakona održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
        - Ponuditelj preuzima trošak utovara i vaganja metala uz prisustvo djelatnika Čistoće
        - Otpad se može pregledati svaki radni dan uz prethodnu najavu
        - Mjesto preuzimanja otpadnog metala KB 20 01 40
          Sajmišna cesta bb, Zagreb
        - Kontakt osoba: Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, gđa Jasmina Zuber Majerić
          mob: 091/267-8111
        - S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o međusobnim odnosima, ponuditelj je dužan kod potpisivanja
          ugovora priložiti bjanko zadužnicu kao garanciju plaćanja.
 
 
 
VODITELJICA PODRUŽNICE:
Marina Lovrečki, dipl. ing. građ.