Preskočite na glavni sadržaj

Javni natječaj - prikupljanje ponuda za otkup metalnog otpada EV-07/2016

23. studenog 2016. - Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, raspisuje natječaj za prikupljanje ponuda za otkup metalnog otpada.
 
Predmet nadmetanja:

Grupa 1. 
Red.  br. Opis otpadnog materijala Ključni broj Okvirna količina za 1 god.
(kg)
Cijena Iznos
1. limeni pocinčani spremnici 1100 lit. KB 16 01 17 70.000    
2. limeni spremnici za izdvojeno sakupljanje papira
(2 i 3 m3)
KB 16 01 17 5.000    
3. limene košarice za otpad KB 16 01 17 2.000    
4. željezne kovine:
- otpadni metal
- oplate i dijelovi vozila koji nastaju prilikom servisiranja ili popravka vozila
KB 16 01 17 60.000    
5.
obojene kovine (aluminij, bakar, mesing):
- dijelovi vozila i komunalne opreme koji nastaju prilikom servisiranja ili popravka
KB 16 01 18 1.000    
6. otpadna vozila na koja se ne odnose odredbe Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/15 i 90/16)  
KB 16 01 06
 
100.000    
UKUPAN IZNOS PONUDE:  
 
 

Grupa 2. 
Red.  br. Opis otpadnog materijala Ključni broj Okvirna količina za 1 god.
(kg)
Cijena Iznos
1. otpadna vozila kategorija M1,  N1, L2, L4 i L5 bez onečišćujućih tekućina i drugih opasnih komponenti prema Pravilniku o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 25/15 i 90/16) KB 16 01 06 5.000    
UKUPAN IZNOS PONUDE:  
 
 

 
 
Količina: Količina je okvirna, i može biti veća ili manja od navedene na bazi 1 (jedne) godine.
Kriterij odabira: Ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu za otkup po kilogramu otpada (kn/kg).
                           Ponuda za Grupu 1. mora obuhvatiti svih šest stavki predmeta natječaja.
                           Dozvoljeno je nuđenje po grupama.
Dostava ponuda: Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb, pisarnica
                              Na kuverti naznačiti „NATJEČAJ ZA OTKUP METALA - NE OTVARAJ“
Rok za dostavu ponude: 08.12. 2016.g., do 11,00 sati
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti 08.12. 2016.g., u 11,00 sati.
 
 
Napomena:
 
      -     Ponuditelj je obavezan uz ponudu dostaviti presliku važećih dozvola za gospodarenje
            onim  vrstama otpada  za koje je dostavljena ponuda, sukladno odredbama Zakona o
            održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), dok je za Grupu 2. obavezan dostaviti i
            Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  
      -     Ponuditelj preuzima trošak utovara i vaganja uz prisustvo djelatnika Čistoće
      -     Mjesto preuzimanja: SOC Jakuševac, Tišinska cesta 71, Zagreb
                                             Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Zagreb
      -     Metalni otpad se može pregledati svaki radni dan uz prethodnu najavu,
            kontakt osoba - SOC Jakuševac, Tišinska cesta 71, Stjepan Leljak 099/802 21 62
                                    Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Bruno Šćrbec 098/209 835  
      -    S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o međusobnim odnosima, ponuditelj je dužan kod
            potpisivanja ugovora priložiti bjanko zadužnicu kao garanciju plaćanja.
      -     Rezanje komada otpada velikih gabarita u:
            Grupi 1., stav. 4. KB 16 01 17 - željezne kovine i otpadnih vozila i stav. 6. KB 16 01 06 - otpadna vozila, i
            Grupi 2., stavka 1. KB 16 01 06 - otpadna vozila,  nije dozvoljeno unutar poslovnog kruga Podružnice Čistoća.  
 
 
 VODITELJICA PODRUŽNICE
Marina Lovrečki, dipl. ing. građ.