Preskočite na glavni sadržaj

Javni natječaj - prikupljanje ponuda za otkup otpadne ambalaže od plastike i metala u rasutom stanju EV-05/2017

OTKUP OTPADNE AMBALAŽE OD PLASTIKE KB 15 01 02 i METALA KB 15 01 04 U RASUTOM STANJU

Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, raspisuje natječaj za prikupljanje ponuda za otkup otpadne ambalaže od plastike i metala u rasutom stanju.
 
Predmet nadmetanja:  OTKUP OTPADNE AMBALAŽE OD PLASTIKE KB 15 01 02 i METALA KB 15 01 04
                                      U RASUTOM STANJU
Količina: Količina je okvirna na bazi 1 (jedne) godine, može biti veća ili manja i iznosi:
               1.  OTPADNA AMBALAŽA OD PLASTIKE KB 15 01 02 - 7.000.000 kg
               2.  OTPADNA AMBALAŽA OD METALA KB 15 01 04 - 150.000 kg
Kriterij odabira: Ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu za otkup otpadne ambalaže od plastike i metala po kilogramu otpada (kn/kg). 
                           Ponuda mora obuhvatiti obje stavke predmeta natječaja.
Dostava ponuda: Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb, pisarnica
                              Na kuverti naznačiti „NATJEČAJ ZA OTKUP OTPADNE AMBALAŽE OD PLASTIKE KB 15 01 02 i
                              METALA KB 15 01 04 - NE OTVARAJ“
Rok za dostavu ponude: 21.06.2017. g., do 12,00 sati
                                          Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti 21.06.2017.g., u 12,00 sati.
Napomena: 
       -    
Navedene količine predstavljaju sakupljenu ukupnukoličinu navedenih vrsta otpada sa primjesama komunalnog otpada. Količina komunalnog otpada u isporuci utvrđivala bi se zajednički prilikom prvog dana primopredaje Ponuditelju, na način da predstavnici obiju ugovornih strana sastave Zapisnik o utvrđivanju postotka komunalnog otpada u ukupnom dovezenom otpadu. Tako utvrđenu količinu komunalnog otpada Zagrebački Holding d.o.o., Podružnica Čistoća obvezuje se preuzeti sa skladišta Ponuditelja i zbrinuti o svom trošku. Tijekom trajanja Ugovora, na zahtjev bilo koje od ugovornih strana, može se struktura dovezenog otpada ponovo utvrđivati, s tim da svaka ugovorna strana isto može zahtijevati tri puta. Osnovica za obračun bila bi ukupno dovezena količina otpada umanjena za postotak utvrđen odgovarajućim Zapisnikom.
      -     Ponuditelj je obavezan uz ponudu dostaviti presliku važećih dozvola za gospodarenje
            onim  vrstama otpada za koje je dostavljena ponuda, sukladno odredbama Zakona o
            održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13).
      -    Ponuditelj preuzima trošak vaganja otpadne plastične i metalne ambalaže.
      -    Mjesto preuzimanja: Skladište Ponuditelja na području Grada Zagreba.
      -    Plastični i metalni otpad može se pregledati svaki radni dan uz prethodnu najavu,
            kontakt osoba - Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Žarko Momčilović mob.098/273-518.
      -    S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o međusobnim odnosima, ponuditelj je dužan kod
           potpisivanja ugovora priložiti bjanko zadužnicu kao garanciju plaćanja.
 

VODITELJICA PODRUŽNICE:
Marina Lovrečki, dipl. ing. građ.