Preskočite na glavni sadržaj

Javni poziv - prikupljanje ponuda za otkup metalnog otpada i otpadnih vozila EN-03/2019

25. travnja 2019.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
OTKUP METALNOG OTPADA I OTPADNIH VOZILA
EN-03/2019

1. NARUČITELJ

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
PODRUŽNICA ČISTOĆA, Radnička cesta 82, Zagreb 10 000
tel.: 385 (01) 6187-050,
internetska adresa: www.cistoca.hr
e-mail: cistocanabava@zgh.hr
žiro račun: 2360000-1400480347
OIB: 85584865987

2. IME, ADRESA I MJESTO KONTAKTA

Svi upiti vezani za javni poziv šalju se na mail adresu: cistocanabava@zgh.hr.
 
Grupa 1. Metalni otpad koji je predmet javnog poziva može se pregledati svaki radni dan uz prethodnu najavu,
kontakt osoba: SOC Jakuševec, Tišinska cesta 71, Stjepan Leljak, mob.099/802 21 62, e-mail: stjepan.leljak@zgh.hr,, u vremenu od 06,00 - 13,30 sati.
kontakt osoba: Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Mario Posavac, tel.01/6146-481, e-mail: mario.posavac2@zgh.hr , u vremenu od 06,00 - 13,30 sati.  
kontakt osoba: Plato ZGOS-a na Jakuševcu, Vjekoslav Javorić, mob.098/308 715, e-mail: vjekoslav.javoric@zgh.hr u vremenu od 06,00 - 13,30 sati.  
 
Grupa 2. Otpadna vozila koja su predmet javnog poziva mogu se pregledati svaki radni dan uz prethodnu najavu,
kontakt osoba: Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Renato Škada, mob: 099/8022177, e-mail: renato.skada@zgh.hr , u vremenu od 06,00 - 13,30 sati.  

3. POSTUPAK

Javni poziv za prikupljanje ponuda s ciljem sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom -najpovoljnijim ponuditeljem prema kriteriju najviše ponuđene ukupne cijene ponude.

4. ROK SKLAPANJA UGOVORA

Ugovor se zaključuje na vrijeme od jedne godine, s mogućnošću produljenja Ugovora. Ugovor se obavezno produljuje dodatkom Ugovoru.

5. OPIS PREDMETA JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je otkup metalnog otpada kojeg je naručitelj u obvezi prikupiti na svom području i vlastitih rashodovanih otpadnih vozila.
Interes naručitelja je prikupljeni otpad, uz optimalne troškove transportirati do mjesta preuzimanja i prodati po najvećoj cijeni.

6. VRSTA I KOLIČINA PREDMETA JAVNOG POZIVA

Vrsta:  Grupa 1. Otkup metalnog otpada
Grupa 2. Otkup otpadnih vozila
Količina: okvirne količine na 1 (jednu) godinu specificirane su Troškovnikom.

7. MJESTO PREUZIMANJA, VAGANJA I KONTROLNOG VAGANJA

Za Grupu 1. Otkup metalnog otpada mjesto preuzimanja je područje grada Zagreba, na slijedećim lokacijama:
 • Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Zagreb
 • SOC Jakuševec, Tišinska cesta 71
 • Plato ZGOS-a na Jakuševcu, Zagreb
 
Ponuditelj obavlja vaganje prikupljenog otpada, te snosi troškove vaganja na lokaciji ZGOS-a.
 
Naručitelj ima pravo vršiti kontrolno vaganje na području grada Zagreba. Troškove kontrolnog vaganja kao i sve druge troškove vezane uz kontrolno vaganje, snosi Naručitelj.
 
 
Za Grupu 2. Otkup otpadnih vozila mjesto preuzimanja je područje grada Zagreba, na slijedećim lokacijama:
 • Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Zagreb
 • SOC Jakuševec, Tišinska cesta 71
 
Ponuditelj obavlja vaganje prikupljenog otpada, te snosi troškove vaganja na lokaciji ZGOS-a.
 
Naručitelj ima pravo vršiti kontrolno vaganje na području grada Zagreba. Troškove kontrolnog vaganja kao i sve druge troškove vezane uz kontrolno vaganje, snosi Naručitelj.

8. ROK PREUZIMANJA ILI DULJINA TRAJANJA UGOVORA

Dinamika i rokovi početka i završetka preuzimanja: tijekom trajanja ugovora, ovisno o stvarnim potrebama naručitelja.  

S preuzimanjem će Ponuditelj započeti u roku ne dužem od 5 (pet) dana od potpisivanja ugovora.
 
Ponuditelj se obvezuje osigurati preuzimanje:
 
 • otpadnog metalnog otpada od ponedjeljka do subote u vremenu od 06,00 - 22,00 sata,
 • otpadnih vozila od ponedjeljka do subote u vremenu od 06,00 - 13,30 sati,
9. OPIS I OZNAKA GRUPA ILI DIJELOVA PREDMETA JAVNOG POZIVA

U ovom javnom pozivu dozvoljeno je nuđenje po grupama .
 
10. UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKOG SUBJEKTA

U ovom javnom pozivu za prikupljanje ponuda potrebno je dostaviti slijedeće dokaze:
 1. Za pravnu i poslovnu sposobnost:
  1.    isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, ili odgovarajuću potvrdu.
 
Ovim dokazom Ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom javnog poziva.
 
Članovi zajednice Ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati sposobnost iz točke 10. a) 1.
Dokaz ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana objave javnog poziva za prikupljanje ponuda.
 1. ovlaštenje, suglasnost i slično ako su gospodarskom subjektu potrebni u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom javnog poziva  
 
Metalni otpad (KB 16 01 17, KB 20 01 40 i KB 15 01 04) i Otpadna vozila (KB 16 01 06 )- otpadna vozila na koja se ne odnose odredbe Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima.
 
Mjesto preuzimanja otpada: KB 16 01 17 i 16 01 06-SOC Jakuševec, Tišinska cesta 71, Poslovni krug, Radnička cesta 82 i KB 20 01 40-Plato ZGOS
S obzirom da ponuditelj dolazi po otpad na SOC Jakuševec, Tišinska cesta 71, Poslovni krug, Radničku 82 i Plato ZGOS, potrebno je da dostavi odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom, za minimalno količine koje su količine iz troškovnika javnog poziva. Uz važeću dozvolu potrebno je dostaviti i potvrdu o upisu u očevidnik prijevoznika neopasnog otpada.
 
Otpadna vozila (KB 16 01 06)-otpadna vozila kategorija M1, N1, L2, L4 i L5 bez onečišćujućih tekućina i drugih opasnih komponenti prema Pravilniku o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 25/15, 90/16, 60/18 i 72/18).
 
Mjesto preuzimanja otpada: SOC Jakuševec, Tišinska cesta 71, Poslovni krug, Radnička cesta 82
Ponuditelj treba dostaviti važeću dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadnih vozila, potvrdu o upisu u očevidnik prijevoznika neopasnog otpada i važeći ugovor o obavljanju poslova sakupljanja otpadnih vozila sklopljen s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 
 1. O nekažnjavanju:
  1. Izjava gospodarskog subjekta da gospodarskom subjektu i osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.
 
Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i kada se radi o pravnoj osobi za Ponuditelja, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela.
 
Članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati sposobnost iz toč.10. b) 1.
Dokaz ne smije biti stariji od 90 dana do dana objave javnog poziva za prikupljanje ponuda.
 1. Za financijsku sposobnost:
  1. Potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovjetne isprave nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.
 
Potvrdom odnosno ispravom Ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
 
 1. Izjava potpisana i ovjerena od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta kojom se izjavljuje da:
 2.  
- Ponuditelj nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da ju nije već obustavio;
 1. Potvrda Zagrebačkog holdinga d.o.o., o stanju duga kojom dokazuje da je ispunio sve dospjele obveze plaćanja (za Ponuditelja koji je registriran na području Grada Zagreba)
 2. Potvrda Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., o stanju duga kojom dokazuje da je ispunio sve dospjele obveze plaćanja (za Ponuditelja koji je registriran na području Grada Zagreba)
 3. Potvrda Gradsko stambeno-komunalnog gospodarstva d.o.o., o stanju duga kojom dokazuje da je ispunio sve dospjele obveze plaćanja (za Ponuditelja koji je registriran na području Grada Zagreba)
 4. Potvrda Gradske plinare Zagreb-Opskrba d.o.o. o stanju duga kojom dokazuje da je ispunio sve obveze plaćanja (za Ponuditelja koji je registriran na području Grada Zagreba)
 5. Potvrda Grada Zagreba o stanju duga kojom dokazuje da je ispunio sve dospjele obveze plaćanja (za Ponuditelja koji je registriran na  području Grada Zagreba)
 
Dokazi iz točke 10.c) 1. i 2. ne smiju biti stariji od 30 dana do dana objave javnog poziva za prikupljanje ponuda i moraju biti priloženi u izvorniku ili u ovjerenoj preslici.
 
Potvrde iz točke 10. c) 3., 4., 5., 6. i 7., ne smiju biti starije od 90 dana i ne moraju biti u izvorniku, ali Naručitelj ima pravo zatražiti izvornik na uvid.
Ukoliko Ponuditelj/član Zajednice ponuditelja nije obveznik plaćanja prema trgovačkim društvima/Gradu Zagrebu navedenim u točkama 10.c) 3,.4., 5., 6. i 7. dužan je dostaviti potvrdu kojom isto dokazuje, izdanu od svakog pojedinog trgovačkog društva.
 
Članovi Zajednice ponuditelja obavezni su pojedinačno dokazati sposobnost iz točaka 10.c).

11. OBLIK, NAČIN IZRADE, SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda mora sadržavati:
 1. popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude (sadržaj ponude)
 2. popunjen obrazac ponude (Obrazac 1 - PONUDITELJ odnosno Obrazac 2 - ZAJEDNICA PONUDITELJA ovisno o tome tko podnosi ponudu) potpisan po ovlaštenoj osobi ponuditelja odnosno ovlaštenoj osobi nositelja ponude zajednice ponuditelja i ovjeren pečatom
 3. dokaze o sposobnosti, u skladu s traženim u toč. 10. dokumentacije
 4. obrazac 3, izjava ovjerena i potpisana po ovlaštenoj osobi ponuditelja
 5. troškovnik, popunjen u skladu s traženim u dokumentaciji, te ovjeren i potpisan po ovlaštenoj osobi ponuditelja, odnosno ovlaštenoj osobi nositelja ponude zajednice ponuditelja
 6. potrebne izjave iz toč. 22. dokumentacije
 7. prijedlog ugovora koji je sastavni dio ovog javnog poziva te ga ovlaštena osoba ponuditelja, odnosno ovlaštena osoba nositelja ponude zajednice ponuditelja u znak prihvaćanja mora ovjeriti potpisom i pečatom na određenom mjestu (Kupac).
 8. Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije za:
Grupu 1. Otkup metalnog otpada - u iznosu od 100.000,00 kn
Grupu 2. Otkup otpadnih vozila - u iznosu od 100.000,00 kn
 
 
Gore navedene dijelove ponude potrebno je uvezati u jednu cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i naljepnicom sa žigom ponuditelja na poleđini) i označiti rednim brojem stranica.
 
Sve stranice ponude moraju biti uvezene u jednu cjelinu i označene. Oznaka sadrži ukupan broj stranica ponude uvezanih u cjelinu kroz redni broj stranice ili redni broj stranice kroz ukupan broj stranica ponude uvezanih u cjelinu uključujući i prvu stranicu ponude.
 
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti umetnuto u prozirnu, perforiranu, plastičnu košuljicu koja se uvezuje u cjelinu, jer se bankovna garancija ne smije oštetiti, a osim toga na ovaj način je omogućeno njezino naknadno vraćanje ponuditeljima, ta se stranica također označava na gore opisani način.
 
Ponuda se predaje u izvorniku.
Ponuda se piše neizbrisivom tintom.
Ispravci u ponudi  moraju biti izrađeni na način da su vidljivi.
Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
 
Ponuditelj dostavlja ponudu u izvorniku u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici na kojoj je nalijepljen obrazac „A-0“ koji čini sastavni dio dokumentacije, te nazivom i adresom ponuditelja.

12. NAČIN IZRAŽAVANJA, SADRŽAJ I NAČIN PROMJENE CIJENE

Cijena ponude mora biti izražena brojkama i slovima u kunama koja se iskazuje na 2 (dvije) decimale za cjelokupan predmet javnog poziva, bez izraženog poreza (PDV-a) koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
Jedinične cijene za:
 • Grupu 1. Otkup metalnog otpada KB 16 01 17, KB 20 01 40 i KB 15 01 04
 • Grupu 2. Otkup otpadnih vozila KB 16 01 06
su nepromjenjive za vrijeme trajanja Ugovora.

13. VALUTA U KOJOJ TREBA BITI IZRAŽENA CIJENA PONUDE

Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

14. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Ponuditelj će plaćanje izvršiti temeljem ispostavljenog računa u roku 30 dana za isporučenu količinu i vrstu otpada.
Ukoliko vrsta otpada ne odgovara ključnom broju o istom je potrebno sačiniti zapisnik koji potpisuju predstavnik naručitelja/prodavatelja i predstavnik ponuditelja/kupca.
U slučaju zakašnjenja plaćanja Ponuditelj je obvezan isplatiti Naručitelju i zakonsku zateznu kamatu važeću za vrijeme trajanja Ugovora.

15. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 30 dana duži od roka za dostavu ponude.
Na zahtjev naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

16. VRSTA, SREDSTVO JAMSTVA I UVJETI JAMSTVA

Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije za:
Grupu 1. Otkup metalnog otpada - u iznosu od 100.000,00 kn
Grupu 2. Otkup otpadnih vozila - u iznosu od 100.000,00 kn
Jamstvo mora biti bezuvjetno i s rokom valjanosti koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude a aktiviranje jamstva plativo je na prvi pisani pozivu roku 8 ( osam ) dana.
 
Jamstvo za ozbiljnost ponude treba biti izdano u korist Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Čistoća, Zagreb, Radnička c. 82, OIB 85584865987.
 
Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora.
 
 
NAPOMENA: U TEKSTU BANKARSKE GARANCIJE OBAVEZNO JE TAKSATIVNO NAVESTI SVA prethodno naznačena 3 SLUČAJA za koja se izdaje jamstvo:
1. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti
2. neprihvaćanja ispravka računske greške
3. odbijanja potpisivanja ugovora.
 
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti umetnuto u prozirnu, perforiranu, plastičnu košuljicu koja se uvezuje u cjelinu.
 
Umjesto jamstva za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa, kako slijedi:
Primatelj uplate: Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Čistoća
IBAN: HR6823400091410477169
Model: HR00
Poziv na broj: EN-03/2019……….-OIB uplatitelj-01
Opis plaćanja: obavezno navesti evidencijski broj javnog poziva.
Potvrdu o uplati novčanog pologa ponuditelji dostavljaju u sklopu ponude.
 
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen Ugovor je dužan dostaviti jamstvo u obliku bankarske garancije koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i plativa na prvi pisani poziv u roku 8 (osam) dana, za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u visini 10% (bez PDV-a) od vrijednosti ugovora.
Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je dužan dostaviti u roku od 5 (pet) dana od dana potpisa Ugovora s rokom valjanosti 30 (trideset) dana dužim od dana važenja ugovora.
 
Ukoliko dođe do produženja ugovora, zbog izvršenja ugovora po količinama navedenim u Troškovniku, ponuditelj mora dostaviti garanciju banke koja će biti valjana za period za koji se ugovor produžava.
Garancija banke koja se dostavlja za produženi period važenja ugovora  mora biti u visini 10% ukupne vrijednosti ugovora.
 
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora treba biti izdano u korist Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Čistoća, Zagreb, Radnička c. 82, OIB 85584865987.
 
Umjesto jamstva za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa, kako slijedi:
Primatelj uplate: Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Čistoća
IBAN: HR6823400091410477169
Model: HR00
Poziv na broj: EN-03/2019……….-OIB uplatitelj-01
Opis plaćanja: obavezno navesti evidencijski broj javnog poziva.
Avans za uredno plaćanje ugovornih obveza
Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen Ugovor dužan je uplatiti u korist računa naručitelja avans u visini 10% iznosa cijene ponude na ime urednog plaćanja ugovornih obveza.
Avans odabrani ponuditelj dužan je uplatiti u roku 5 (pet) nakon potpisa Ugovora u korist računa kako slijedi:
 
Primatelj uplate: Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Čistoća
IBAN: HR6823400091410477169
Model: HR00
Poziv na broj: EN-03/2019……….-OIB uplatitelja-01
Opis plaćanja: obavezno navesti evidencijski broj javnog poziva.
U slučaju zajednice ponuditelja, članovi zajednice ponuditelja se mogu dogovoriti na koji način će dostaviti dokaze iz točke 16., ali dostavljeno treba zbrojno odgovarati traženom.
Avans za uredno plaćanje ugovornih obveza vraća se ponuditelju nakon podmirenja svih ugovornih obveza vezanih za plaćanja.

17. KRITERIJ ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA SKLAPANJE UGOVORA


Ugovor će se sklopiti s 1 (jednim) gospodarskim subjektom, koji dostavi ponudu s ponuđenom najvećom cijenom ponude, koja ponuda  bude prihvaćena kao prihvatljiva, prikladna i pravilna.
 
U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti (manipulativni troškovi, primjese, vlaga, troškovi preuzimanja, vaganja, prijevoza do mjesta za krajnje zbrinjavanje) koje iziskuje pružanje usluge koja je predmet javnog poziva za prikupljanje ponuda.
 
Ako dva ponuditelja ponude istu cijenu najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja je ranije zaprimljena.

18. JEZIK NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku.
 
Svi dokazi priloženi ponudi moraju biti na hrvatskom jeziku.
 
Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih dokumentacijom na nekom od stranih jezika ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom prevoditelju.

19. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA

Adresa na koju se dostavljaju ponude: Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, 10 000 Zagreb, Radnička cesta 82/ - pisarnica.
 
Rok za dostavu ponuda je 17.05.2019. godine, do 12:00 sati.
 
Otvaranje ponuda obavit će se bez prisutnosti javnosti 17.05.2019.g., u 12:00 sati uz prisustvo Ovlaštenih predstavnika naručitelja u prostorijama Podružnice Čistoća.
Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, te se obilježavaju kao zakašnjelo pristigle ponude i vraćaju se  gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.
O ishodu javnog poziva, ponuditelji će dobiti pisanu obavijest na e-mail adresu.

20. PRIJEDLOG UGOVORA

Prijedlog ugovora sastavni je dio ovog javnog poziva i kao znak prihvaćanja mora biti priložen uz ponudu, potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja odnosno ovlaštenoj osobi nositelja ponude zajednice ponuditelja i ovjeren pečatom
 
U prijedlogu ugovora koji se prilaže ponudi trebaju biti navedeni podaci ponuditelja, odnosno svih članova zajednice ponuditelja ukoliko ponudu podnosi zajednica ponuditelja.

21. SKLAPANJE UGOVORA

Naručitelj i Ponuditelj će sklopiti ugovor za svaki grupu predmeta javnog poziva u kojem će biti izražena ukupna cijena ponude za grupu i pojedinačna cijena za svaki ključni broj koji je sastavni dio grupe.

22. POTREBNE IZJAVE
 1. Izjava o solidarnoj odgovornosti zajednice ponuditelja za izvršenje ugovora, ovjerenu potpisom i pečatom od strane ovlaštenih osoba svih članova zajednice ponuditelja, ukoliko ponudu podnosi zajednica ponuditelja.
 2. Izjava potpisana i ovjerena potpisom i pečatom od strane ovlaštenih osoba za zastupanje ponuditelja da će sa otpadom preuzetim od naručitelja postupati u skladu s pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.
 3.  Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz dokumentacije  potpisana od ponuditelja i ovjerena pečatom
 4. Izjava ponuditelja da će na ime avansa ukoliko bude odabran, uplatiti na žiro-račun Zagrebačkog holdinga d.o.o. podružnica Čistoća iznos od 10% ukupno ponuđene cijene.
 5. Izjava potpisana i ovjerena od strane osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja kojom se izjavljuje da;
- nije pokrenut stečajni postupak, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana, da se Ponuditelj ne nalazi u postupku likvidacije (ili sličnom postupku prema nacionalnom zakonodavstvu zemlje sjedišta gospodarskog subjekta);
- Ponuditelj nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da ju nije već obustavio.
f). Izjava da će prilikom potpisa Ugovora, imenovati osobu/e odgovorne za provedbu odredbi
 
Sve izjave koje se prilažu moraju biti potpisane po ovlaštenoj osobi ponuditelja odnosno ovlaštenoj osobi nositelja ponude zajednice ponuditelja i ovjerene pečatom, a mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.

23. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU ILI PONIŠTENJU


Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju je 5 (pet) radnih dana od dana predviđenog za otvaranje ponuda. Odluka se dostavlja e-mailom.
 
Naručitelj zadržava pravo ne odabrati nijednu ponudu bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima, kao i bez obveze snošenja troškova njihovog sudjelovanja na Javnom pozivu.
 
24. UPUTE ZA POPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
 1. Jedinične cijene navedene u Troškovniku moraju biti iskazane u kunama, bez obračunatog PDV-a. Jedinična cijena se iskazuje na 2 (dvije) decimale. Jedinična cijena ne može biti iskazana u iznosu 0,00 kn.
 2. Ponuditelj mora ispuniti sve stavke Troškovnika.
 3. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti (manipulativni troškovi, primjesi, vlaga, troškovi preuzimanja, vaganja, prijevoza do mjesta za krajnje zbrinjavanje) koje iziskuje pružanje usluge koja je predmet javnog poziva.
 4. Ukoliko se otpad izvozi, osim gore navedenih troškova, potrebno je u izračun cijene uključiti i izradu sve dokumentacije potrebne za prekogranični promet neopasnim otpadom.
VODITELJ PODRUŽNICE:
Jure Leko, dipl.ing.