Preskočite na glavni sadržaj

Javni poziv - prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava, EN-04/2019

29. travnja 2019.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU
RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA
EN-04/2019


Odlukom Voditelja Podružnice Čistoća,  Klasa: 363-02/19-10/02, Ur.broj: 02-08-02/01-19-149, od 24.04.2019., Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda:

Grupa 1. Rashodovana teretna vozila i osobna vozila koja nisu u voznom stanju
Grupa 2. Novi nekorišteni rezervni dijelovi rashodovanih vozila marke TAM, RAVO i auto gume

Grupa 1. - RASHODOVANA TERETNA VOZILA I OSOBNA VOZILA KOJA NISU U VOZNOM STANJU
Podružnica Čistoća zbog dotrajalosti ne koristi osnovna sredstva, rashodovana teretna vozila i osobna vozila, pa stoga iskazuje namjeru prodaje putem javnog poziva po principu „viđeno-kupljeno“ uz napomenu da vozila nisu u voznom stanju.
Troškovnik - popis rashodovanih teretnih vozila i osobnih vozila je u privitku.
Vozila se mogu pregledati svaki radni dan uz prethodnu najavu na adresama: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Zagreb i SOC Jakuševec, Tišinska cesta 71,  Zagreb.
Kontakt osoba: gosp. Renato Škada, mob.099/802-2177, e-mail: renato.skada@zgh.hr.

Uvjeti natječaja:
- vozila se prodaju pojedinačno
- natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe koje su iskazale interes za otkup i  za ozbiljnost ponude   uplatile polog na  žiro račun: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Zagreb, otvoren kod Privredne banke d.d Zagreb, IBAN : HR6823400091410477169 u  iznosu od 5.000,00 kn .
- ponuditelju čija ponuda neće biti izabrana polog će se vratiti nakon Odluke o odabiru u roku do 30 dana
- u slučaju odustajanja od kupnje izabrani ponuditelj gubi pravo na povrat pologa
- u slučaju odustajanja odabranog ponuditelja ugovor će se sklopiti sa slijedećim najpovoljnijim
- vozila se prodaju u viđenom stanju po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje svaki naknadni prigovor kupca i odgovornost prodavatelja
- ako se ponuditelj natječe za više vozila za svako vozilo iz troškovnika dužan je dostaviti zasebnu ponudu i za svaku ponudu dužan je uplatiti polog za ozbiljnost ponude u iznosu od 5.000,00 kn

Kriterij odabira:
- najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda sa najvišom cijenom izraženom u
  kunama
- ako su pristigle ponude sa istim iznosom najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja je ranije zaprimljena
- ponuda se mora odnositi za ponuđeno vozilo iz troškovnika
- cijena ponude ne može biti niža od iskazane cijene (bez PDV-a) u troškovniku.
- cijena ponude mora biti iskazana  brojkama  (zaokružena iznosa na dvije decimale) i slovima,   
  bez PDV-a, a koji se iskazuje kao zasebna stavka  iza  neto cijene ponude.

Mjesto preuzimanja vozila je ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Zagreb i SOC Jakuševec, Tišinska cesta 71, 10 000 Zagreb. Sve troškove prijevoza vozila snosi ponuditelj.
S izabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o međusobnim odnosima u roku od pet (5) dana od dana dostave Odluke o odabiru.
Pet (5) dana od dana sklapanja ugovora kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos ponude.
Izabrani ponuditelj stupa u posjed rashodovanog rabljenog vozila nakon uplate cjelokupnog iznosa ponude na žiro račun Podružnice Čistoća.

Grupa 2. - NOVI NEKORIŠTENI REZERVNI DIJELOVI RASHODOVANIH VOZILA MARKE TAM, RAVO I AUTO GUME
Podružnica Čistoća je zbog dotrajalosti rashodovala vozila marke TAM, RAVO i auto guma, pa stoga iskazuje namjeru prodaje novih- neiskorištenih rezervnih dijelova po principu „viđeno-kupljeno“.
Nije moguća prodaja pojedinačnih rezervnih dijelova.
Ponuda se mora iskazati za kompletnu količinu iz troškovnika-popisa rezervnih dijelova.
Troškovnik- popis rezervnih dijelova je u privitku.

Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe koje su iskazale interes za otkup i  za ozbiljnost ponude uplatile polog na  žiro račun: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Zagreb, otvoren kod Privredne banke d.d Zagreb, IBAN :HR6823400091410477169 u  iznosu od 5.000,00 kn .
Rezervni dijelovi se nalaze u skladištu rezervnih dijelova, sortirani po vrsti i tipu vozila, na adresi: Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, 10000 Zagreb, te se mogu uz prethodnu najavu pregledati. 
Kontakt osoba je gosp. Željko Kuljak, Rukovoditelj Službe skladišta, tel. 6146-466, e-mail: zeljko.kuljak@zgh.hr.

Kriterij odabira:
- najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda sa najvišom cijenom izraženom u kunama
- ako su pristigle ponude sa istim iznosom najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja je ranije zaprimljena
- cijena ponude ne može biti niža od iskazane cijene (bez PDV-a) u troškovniku.
- cijena ponude mora biti iskazana  brojkama  (zaokružena iznosa na dvije decimale) i slovima,   
  bez PDV-a, a koji se iskazuje kao zasebna stavka iza neto cijene ponude.
Mjesto preuzimanja rezervnih dijelova je ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Zagreb. Sve troškove prijevoza vozila snosi ponuditelj.
S izabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o međusobnim odnosima u roku od pet (5) dana od dana dostave Odluke o odabiru.
Pet (5) dana od dana sklapanja ugovora kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos ponude.
Izabrani ponuditelj stupa u posjed novih neiskorištenih rezervnih dijelova rashodovanih vozila nakon uplate cjelokupnog iznosa ponude na žiro račun Podružnice Čistoća.

Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici.
Dostava ponuda: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, uz napomenu „JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA - EN-04/2019“
Rok za dostavu ponuda je 13.05.2019., do 12:00  sati.
Otvaranje ponuda će se obaviti bez prisutnosti javnosti dana 13.05.2019. u 12:00 sati.
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelji će dobiti u rok pet (5) dana od dana otvaranja ponuda.
Prodavatelj ima pravo odustati od izbora ponuditelja bez posebnog obrazloženja ponuditeljima. 
Ponuditelj je podnošenjem ponude suglasan da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu za koju su prikupljeni.
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća obvezuje se da će zaprimljene podatke koristiti isključivo u svrhu za koju su prikupljeni.
 
                                                                                                         
VODITELJ PODRUŽNICE:
Jure Leko, dipl. ing.