Plastična ambalaža
Recikliranjem plastike se štede resursi i energija te manje onečišćuje zrak.
Količina plastike skupljena na javnim površinama i kućanstvima na području grada Zagreba u periodu od 2014. do 2017. godine.
Po obujmu, plastični otpad čini više od 30% kućnog otpada.
Za 1 kg PET-a (materijal iz kojeg su izrađene boce za napitke) treba utrošiti 1,9 kg nafte!

Recikliranjem plastike se, osim skupog deponijskog prostora, štede resursi i energija te manje onečišćuje zrak.

Plastična ambalaža se odvojeno skuplja u žutim spremnicima postavljenim na javnim površinama te u reciklažnim dvorištima.

U žute spremnike treba odložiti:
  •  Polietilenske vrećice, folije, filmove, mjehurastu ambalažu – na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PE-LD, PP i sl.;
  •  Boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekova (osim citostatika), prehrambenih prizvoda i sl. – na sebi mogu imati oznake: PE- HD, PE-LD, PP i sl.;
  •  Čaše i posude od jogurta, sira i sl. - mogu imati na sebi oznake: PS, PP;
  •  Pjenastu ambalažu od koje su izrađeni podlošci za prehrambene proizvode, zaštitnu ambalažu za razne prehrambene proizvode od stiropora – na sebi mogu imati oznaku EPS i sl.;
  •  Višeslojnu ambalažu (tetrapak)
  •  Ostale proizvode od plastike: boce za osvježavajuće napitke, čepove, plastične tanjure, pribor za jelo i sl. – na sebi mogu imati oznake:  PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl.

Plan s datumima i okvirnim vremenom primopredaje biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada primjenjivat će se od 1.svibnja 2018. godine odnosno za korisnike koji još nisu zaprimili spremnike za pojedinu vrstu otpada, počinje od dana zaprimanja spremnika. 

Daje se raspored odvoza plastične i metalne ambalaže za gradske četvrti. Vrijeme primopredaje plastične i metalne ambalaže je od 14 do 22 sata, uz izuzetke gdje je vrijeme primopredaje od 21.30 do 5.30 sati (uži centar grada).
 
Raspored odvoza plastične i metalne ambalaže za GČ Izuzetak III.smjena