Preskočite na glavni sadržaj

Temeljna načela škole u odgoju i obrazovanju za okoliš


1.  Opredjeljenje škole
Cilj očuvanja i zaštite okoliša te usvajanje pozitivnog odnosa spram okoliša, kao jedne od temeljnih odgojnih i životnih vrednota, zahtijeva opredjeljenje cijele škole, svih njezinih djelatnika. Za ostvarivanje tog zajedničkog cilja, potrebno je izraditi program djelovanja i mjera, koji će obuhvatiti sve segmente života škole.

2.  Upravljanje školom
Potpuno uklopiti prihvaćena opredjeljenja, programe zaštite okoliša te dosadašnja iskustva u svaku aktivnost, kao jedan od osnovnih elemenata upravljanja školom.

3.  Odgojno obrazovni rad
Usmjeriti se na potrebe učenika i drugih sudionika odgojno-obrazovnog procesa i na usvajanje vrednota. Njegovati vizionarski, problemski, interdisciplinarni, istraživački, sudionički i djelatni pristup. Primjenjivati odgovarajuće metode i organizacijske oblike rada (npr. projektna nastava, nastava izvan učionice, otvoreni dani) te iskustveno učenje na neposrednim primjerima vlastitog okruženja.

4.  Kontinuirano istraživanje mogućnosti unapređivanja
Sustavno i akcijski pratiti i dalje unapređivati ostvarivanje odgoja i obrazovanja za okoliš i prihvaćenih načela, uzimajući u obzir tehnički i gospodarski razvoj, znanstvene spoznaje, potrebe učenika i očekivanja zajednice – biti otvoren za promjene.

5.  Stručno usavršavanje
Obrazovati i motivirati sve zaposlene da u svoje aktivnosti uključe brigu o okolišu i prema njemu se odgovorno odnose.

6.  Prethodna procjena
Planirati aktivnosti na temelju procjene stanja, tj. uočenih problema, zanimljivih i poticajnih tema. Procijeniti utjecaj na okoliš svake aktivnosti ili projekta prije početka izvođenja.

7.  Aktivnosti
Razvijati i provoditi aktivnosti brinući o efikasnijoj potrošnji energije i vode, smanjivanju nepovoljnih utjecaja na okoliš, smanjenju, izbjegavanju te sigurnom i odgovornom odlaganju otpada, zaštiti prirode i krajobraza te o kontinuiranom informiranju u školi i lokalnoj zajednici.

8.  Umrežavanje
Otvoriti se i povezivati s drugim odgojno-obrazovnim ustanovama te surađivati na zajedničkim projektima.

9.  Povezivanje s potencijalnim partnerima
Povezati se sa svim relevantnim partnerima (jedinice lokalne uprave i samouprave, tvrtke koje se bave zaštitom okoliša, znanstvene ustanove, komunalna poduzeća i druge tvrtke, nevladine organizacije, sredstva javnog priopćavanja, crkva, roditelji učenika i dr.) radi veće učinkovitosti u ostvarivanju zacrtanih programa.

10.  Poticanje suradnika, partnera i dobavljača
Poticati suradnike na primjenu ovih načela. Ohrabrivati i gdje god je moguće pridonositi njihovoj boljoj provedbi, tako da postanu usklađena s onima koja vrijede u školi.

11.  Doprinos zajedničkim naporima
Doprinositi razvoju javne politike i podržavati kvalitetne programe i inicijative, koje će i na širem planu povećati svijest o potrebi zaštite okoliša.

12.  Praćenje i izvještavanje
Redovito pratiti i vrednovati provedbu programa u duhu ovih načela te usklađenost sa zahtjevima primjerenog funkcioniranja škole i pravnom regulativom.
U određenim vremenskim razmacima o ostvarivanju programa izvještavati sudionike odgojno-obrazovnog procesa (učenike, nastavnike i druge zaposlenike, roditelje), nadležne prosvjetne institucije i javnost.

(Prema B. Devernay, D. Garašić, V. Vučić: Odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj – priručnik za nastavnike i odgajatelje, UNICEF, Zagreb 2001., str. 261)