Preskočite na glavni sadržaj
Zašto odvojeno skupljati otpad?

Održivi razvoj zahtijeva upravljanje otpadom u skladu s načelima zaštite okoliša, društvene prihvatljivosti i ekonomičnosti. Može se smatrati općim suglasjem da otpad najprije treba izbjegavati. Otpad koji se ne može izbjeći treba ponovno uporabiti koliko god je to moguće uz uravnotežene ekološke i ekonomske uvjete. U tu ga je svrhu posebno važno odvojeno skupljati (po vrstama) na mjestu njegovog nastanka, s dvostrukom namjenom:
  • izdvajanje iskoristivog dijela (papir, staklo, karton, biootpad, plastika i dr.) s ciljem recikliranja, odnosno oporabe te
  • izdvajanje opasnog otpada (ulja, baterija, lijekova, kemikalija i dr.) s ciljem detoksikacije i recikliranja/oporabe.

Odvojenim se skupljanjem i recikliranjem/oporabom otpada izbjegava odlaganje i time neiskorištavanje mnogih korisnih sastojaka, jer se odvojeno skupljene vrste otpada lako koriste kao sirovine za dobivanje novih proizvoda. Time se smanjuje onečišćenje okoliša, a posebno štedi energija. Osim toga, odvojenim se skupljanjem i recikliranjem/oporabom otpada ostvaruju i druge gospodarske koristi, kao npr. smanjenje uvoza sekundarnih sirovina (npr. staklo, papir i metal), zapošljavanje radnika, smanjenje troškova odlaganja i dr.
 
Sustav odvojenog skupljanja komunalnog otpada, kao dinamički sustav koji se stalno nadopunjuje, uključuje:
  • posebne spremnike postavljene na javnim površinama uz spremnike za odlaganje miješanog komunalnog otpada i posebne spremnike za pojedine različite vrste otpada u domaćinstvima,
  • spremnike  grupirane u tzv. „zelene otoke“ (skupine spremnika za odvojeno skupljanje otpada na javnim površinama),
  • reciklažna dvorišta.

Pri tome je za svaku pojedinu vrstu otpada točno određena veličina, vrsta i boja spremnika.
 
Odvojenim skupljanjem otpada po vrstama smanjujemo količine miješanog komunalnog otpada, čuvamo okoliš i ljudsko zdravlje.