Preskočite na glavni sadržaj
Na odlagalištu otpada Prudinec/Jakuševec ovlašteni laboratorij provodi detaljan monitoring stanja podzemnih i površinskih voda, prema obvezama iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, Klasa: UP/I 351-03/13-02/60, Urbroj: 517-06-2-2-1-16-67 i Izmjeni i dopuni Rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, Klasa: UP/I 351-03/16-02/113, urbroj: 517-06-2-2-1-18-4 od 15.svibnja 2018.
U tu se svrhu prati kvaliteta i razina podzemnih voda u okolici odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec i kvaliteta površinske vode (vode u rijeci Savi) u blizini odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec.


PODZEMNE VODE
Na odlagalištu otpada Prudinec/Jakuševec ovlašteni laboratorij provodi redovan monitoring podzemnih voda na jednom mjernom mjestu (piezometru) uzvodno i dva mjerna mjesta (piezometra) nizvodno od područja utjecaja odlagališta otpada.
Na postupak uzorkovanja primjenjuju se norma HRN ISO 5667-11:2011.
Mjerenja razine podzemne vode na odlagalištu otpada Prudinec/Jakuševec ovlašteni laboratorij provodi na jednom piezometru uzvodno i dva piezometra nizvodno od odlagališta, pomoću automatskih limnigrafa i ručno (na piezometrima na kojima nisu ugrađeni automatski limnigrafi). Na temelju rezultata mjerenja izrađuju se karte nivoa podzemne vode i limnigrami.

2023. godina:POVRŠINSKE VODE
Na jednom mjernom mjestu uzvodno i na jednom mjernom mjestu nizvodno od područja utjecaja odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec ovlašteni laboratorij provodi mjerenje stanja površinske vode - vode u rijeci Savi. Pri tome laboratorij određuje fizikalno-kemijske pokazatelje, parametre kemijskog stanja i onečišćujuće tvari u površinskoj vodi.

2023. godina:
1. Površinska voda uzvodno i nizvodno od odlagališta - I kvartal 2023.pdf 
2. Površinska voda uzvodno i nizvodno od odlagališta - II kvartal 2023.pdf
3. Površinska voda uzvodno i nizvodno od odlagališta - III kvartal 2023.pdf
4. Površinska voda uzvodno i nizvodno od odlagališta - IV kvartal 2023.pdf