Preskočite na glavni sadržaj
Na odlagalištu otpada Prudinec/Jakuševec ovlašteni laboratorij provodi detaljan monitoring stanja podzemnih i površinskih voda, prema obvezama iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, Klasa: UP/I 351-03/13-02/60, Urbroj: 517-06-2-2-1-16-67 i Izmjeni i dopuni Rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, Klasa: UP/I 351-03/16-02/113, urbroj: 517-06-2-2-1-18-4 od 15.svibnja 2018.
U tu se svrhu prati kvaliteta i razina podzemnih voda u okolici odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec i kvaliteta površinske vode (vode u rijeci Savi) u blizini odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec.


PODZEMNE VODE
Na odlagalištu otpada Prudinec/Jakuševec ovlašteni laboratorij provodi redovan monitoring podzemnih voda na jednom mjernom mjestu (piezometru) uzvodno i dva mjerna mjesta (piezometra) nizvodno od područja utjecaja odlagališta otpada.
Na postupak uzorkovanja primjenjuju se norma HRN ISO 5667-11:2011.
Mjerenja razine podzemne vode na odlagalištu otpada Prudinec/Jakuševec ovlašteni laboratorij provodi na jednom piezometru uzvodno i dva piezometra nizvodno od odlagališta, pomoću automatskih limnigrafa i ručno (na piezometrima na kojima nisu ugrađeni automatski limnigrafi). Na temelju rezultata mjerenja izrađuju se karte nivoa podzemne vode i limnigrami.

2021. godina:
2. sastav_podzemne_vode-2_kvartal_2021.pdf

2023. godina:
Analitičko izvješće 


POVRŠINSKE VODE
Na jednom mjernom mjestu uzvodno i na jednom mjernom mjestu nizvodno od područja utjecaja odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec ovlašteni laboratorij provodi mjerenje stanja površinske vode – vode u rijeci Savi. Pri tome laboratorij određuje fizikalno-kemijske pokazatelje, parametre kemijskog stanja i onečišćujuće tvari u površinskoj vodi.

2022. godina:
1. površinska voda-07 2022.pdf
2. površinska voda-08 2022.pdf

2023. godina:
1. površinska voda-02_2023.pdf