Preskočite na glavni sadržaj
Podružnica Čistoća u poslovima gospodarenja otpadom:
  • obavlja skupljanje, prijevoz i oporabu i druge djelatnosti u svezi postupanja s otpadom na području grada Zagreba,
  • obavlja interventno skupljanje otpada s ,,divljih odlagališta otpada" po nalogu Grada Zagreba (komunalnog redarstva),
  • obavlja poslove čišćenja i pranja javno-prometnih površina (kolnika, pločnika, trgova, pothodnika, javnih stuba i prolaza) i pražnjenja košarica za otpatke u pješačkoj zoni,
  • obavlja poslove održavanja javnih stuba, pješačkih hodnika te prilaza stubama i invalidskim prilazima u zimskom razdoblju,
  • obavlja djelatnost odlaganja/ugradnje otpada na odlagalištu otpada Prudinec/Jakuševec sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom i građenje, upravlja podsustavima koji su vezani za rad odlagališta (plinski sustav, sustav pročišćavanja procjednih voda, interventni crpni sustav i ostalo) i osigurava kontinuirani monitoring stanja okoliša sukladno okolišnoj dozvoli,
  • održava trajnu komunikaciju s javnostima i podrška je u edukativno informativnim aktivnostima u području gospodarenja otpadom Grada Zagreba.

Podružnica Čistoća pruža javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada što podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu tog otpada.
 
U poslovnim procesima gospodarenja otpadom, Podružnica Čistoća je uvela Integrirano upravljanje prema međunarodnim normama koje uključuje Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, okolišem ISO 14001:2015 i zdravljem i sigurnošću na radu ISO 45001:2018.