Preskočite na glavni sadržaj
Davatelj usluge je dužan korisniku usluge osigurati standardizirane spremnike za miješani komunalni otpad, biootpad i otpadni papir te preuzimati sadržaj spremnika u rokovima određenim Odlukom o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik GZ 2/18, 24/19). Usluga odvoza biootpada je bez dodatne naknade. Uz kućno kompostiranje ovu uslugu možete koristiti po potrebi.