Preskočite na glavni sadržaj
Davatelj usluge je dužan korisniku usluge osigurati standardizirane spremnike za miješani komunalni otpad, biootpad i otpadni papir te preuzimati sadržaj spremnika u rokovima određenim Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Zagreba (Službeni glasnik GZ 7/22). Usluga odvoza biootpada je bez dodatne naknade. Uz kućno kompostiranje ovu uslugu možete koristiti po potrebi.