Preskočite na glavni sadržaj

Najčešća pitanja građana

Najčešća pitanja građana
Biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad te zauzima skoro trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog komposta.
 
U smeđe spremnike treba odlagati:
 • kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostatci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.) ,
 • vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.),
 • male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci).
 
U smeđe spremnike ne smije se odlagati:
 • ostaci termički obrađene hrane,
 • meso, riba, kosti, koža,
 • mliječni proizvodi, ulja i masti,
 • pepeo, ambalaža (kartonska, staklena, plastična), guma, opasni otpad,
 • obojeni i lakirani drveni otpad,
 • odjeća, cigarete i dr.
Odvoz vrećica za plastičnu i metalnu ambalažu je svaki drugi tjedan po gradskim četvrtima i mjesnim odborima. Raspored odvoza možete pronaći na poveznici Odvojeno skupljanje plastične i metalne ambalaže. Građani su dužni koristiti javnu uslugu i odložiti žutu vrećicu na mjesto primopredaje otpada (uz ili na mjesto svog spremnika za miješani komunalni otpad) u vrijeme pružanja usluge odvoza vrećica za plastičnu i metalnu ambalažu, najranije na dan odvoza. Vrijeme primopredaje je između 14.00 i 22.00 sata, a u užem centru grada je u noćnim satima, od 21.30 do 5.30 sati. Također, u slučaju da je stambenom objektu dodijeljen kontejner za odlaganje plastične i metalne ambalaže, molimo odložiti plastičnu i metalnu ambalažu isključivo u kontejner. Pražnjenje kontejnera dodijeljenih stambenim objektima je u isto vrijeme kada i odvoz žutih vrećica po gradskim četvrtima i mjesnim odborima. U slučaju potrebe za odlaganjem dodatne plastične i metalne ambalaže koristite žute spremnike na javnim površinama, kao i reciklažna i mobilna reciklažna dvorišta.
Spremnici za odvojeno prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada moraju se nalaziti na obračunskom mjestu kod korisnika usluge u za to predviđenim zaključanim smetlarnicima i podrumima, haustorima, ograđenim dvorištima, odnosno smješteni na bilo koji odgovarajući način kojim se onemogućava pristup trećim osobama. Kada ne postoji mogućnost smještaja spremnika na obračunskom mjestu kod korisnika usluge, spremnici se mogu nalaziti na javnoj površini na najmanjoj udaljenosti od glavnog ulaza nekretnine obračunskog mjesta dostupnoj vozilu Čistoće (čl.7.st.2. i 3. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu- Službeni glasnik GZ 2/18, 24/19). Općim uvjetima ugovora s korisnicima, kao Prilogom II, navedene Odluke, propisano je da je korisnik usluge dužan, u slučaju kada mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini, omogućiti davatelju javne usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje, a to znači da na dan odvoza spremnici moraju biti dostupni za pražnjenje, odnosno ukoliko se spremnik nalazi u smetlarniku, smetlarnik mora biti otključan kako bi se usluga pražnjenja mogla izvršiti.
Gradska skupština Grada Zagreba je 30. siječnja 2018. godine donijela Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik GZ 2/18, 24/19). Temeljem Odluke, podružnica Čistoća kao davatelj javne usluge, mora osigurati mogućnost odvojene primopredaje miješanog komunalnog otpada kod korisnika usluge, kao i odvojene primopredaje biorazgradivog komunalnog otpada (biootpad i otpadni papir) spremnicima kod korisnika usluge. Jedna od ugovornih kazni, predviđenih Odlukom odnosi se na ne-korištenje javne usluge i ne-predaju miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada davatelju usluge, i predviđena je u iznosu od 800,00 kn.
Davatelj usluge je dužan korisniku usluge osigurati standardizirane spremnike za miješani komunalni otpad, biootpad i otpadni papir te preuzimati sadržaj spremnika u rokovima određenim Odlukom o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik GZ 2/18, 24/19). Usluga odvoza biootpada je bez dodatne naknade. Uz kućno kompostiranje ovu uslugu možete koristiti po potrebi.
Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća temeljem javne usluge dodjeljuje spremnike za odvojeno prikupljanje papira građanima. Spremnike za papir praznimo svaki drugi tjedan. Raspored odvoza možete pronaći u rubrici Usluge, Odvojeno skupljanje otpada. Građani su dužni koristiti javnu uslugu, omogućiti pristup spremnicima u vrijeme pružanja usluge odvoza i čuvati spremnike od oštećenja i otuđenja. Usluga odvoza papira je bez dodatne naknade. U slučaju ne-korištenje usluge i ne-predaje otpadnog papira i kartona, Odlukom (Službeni glasnik GZ 2/18, 24/19) je predviđena ugovorna kazna u iznosu od 800,00 kn.
Raspored odvoza otpada možete naći na poveznici: raspored odvoza otpada, te Naredbu o odvozu komunalnog otpada (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 11 od 15. srpnja 2016.)
 
Promjenu obveznika možete zatražiti, uz dostavljenu dokumentaciju o vlasništvu ili najmu objekta (vlasnički list, rješenje o nasljeđivanju, kupoprodajni ugovor, ugovor o najmu itd.). Uz dokumentaciju potrebno je predati i obrazac Zahtjev za promjenom korisnika (Obrazac). Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti na sljedeći način:
1. osobno na šalteru: Centar za korisnike ZGH, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb ili Info centar GSKG-a, Savska cesta 1, Zagreb;
2. poštom: Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Savska cesta 1, Zagreb.
Korisnici su dužni o svim promjenama statusa obveznika ili objekta koje utječu na međusobne odnose u isporuci i korištenju (nekorištenju) usluge obavijestiti Podružnicu Čistoća. Uz dokumentaciju potrebno je predati i obrazac za aktivaciju stanja mirovanja (Obrazac).
Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti na sljedeći način:
 1.  poštom: Zagrebački holding d.o.o.podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Zagreb ili na mail: cistoca.prodaja@zgh.hr
 2. osobno na šalteru: Centar za korisnike ZGH, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb
Možete zatražiti zamjenu spremnika za otpad spremnikom druge zapremnine bez naknade, isključivo jednom u toku kalendarske godine. Za svaku sljedeću zamjenu spremnika za otpad spremnikom druge zapremnine, u toku te kalendarske godine, dužni ste podmiriti troškove isporuke spremnika.
Svoj standardizirani spremnik za otpad dužni ste čuvati i održavati. U slučaju mehaničkih kvarova imate pravo na zamjenski spremnik zadužene zapremine. Molimo Vas da nam se javite na broj telefona 6187 043 ili na mail adresu cistoca@zgh.hr.
Usluga se obračunava prema sljedećoj formuli:
ukupni volumen spremnika (lit) x broj mj. odvoza x naknada po litri (0,09622 kn/lit) = iznos računa (kn bez PDV) 
Na ukupni iznos naknade svim korisnicima je odobren popust kao dodatni poticaj u svrhu bržeg ostvarivanja ciljeva gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu.
Postoji mogućnost dobivanja digitalne kopije jedinstvene uplatnice i svih potrebnih informacija za plaćanje računa putem sustava E-građani. Za korištenje sustava E-građani potrebno se registrirati pri Financijskoj agenciji (FINA) da bi ste dobili vjerodajnice pomoću kojih pristupate sustavu. Detaljnije informacije o samom postupku možete dobiti na web stranicama sustava E-građani na sljedećem linku https://epass.gov.hr/Login.aspx. Nova e-usluga 'Komunalne usluge i naknade'  dostupna je od 10. 01. 2016. u okviru sustava e-Građani u dijelu koji se odnosi na stanovanje i okoliš. Korištenjem ove usluge sami odlučujete na koji način želite nadalje primati jedinstvenu uplatnicu. Ukoliko istu želite primati samo u digitalnom obliku, potrebno je odabrati objekt na koji se to odnosi i kliknuti mišem na za to predviđeno polje.  Za tako označene objekte u slijedećem ciklusu obračuna neće se više printati i kuvertirati jedinstvena uplatnica, nego će biti dostavljena u pdf formatu u Vaš korisnički pretinac te na temelju iste možete provesti plaćanje. Informacije o e-uslugama Zagrebačkog holdinga potražite na holdingcentar.zgh.hr/e-usluge
Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog) otpada na javnim površinama. Ovu vrstu otpada možete odložiti u reciklažnim dvorištima ili naručiti odvoz putem obrasca Zahtjev za odvozom glomaznog otpada, kojeg dostavljamo na kućne adrese. Slijedom ispunjenog zahtjeva odgovaramo u roku ne dužem od 20 dana. Prema dogovoru dolazimo na zadanu adresu i prikupljamo glomazni otpad po zahtjevu. Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 01/6146-555 ili na e-mail cistoca.glomazno@zgh.hr.
Ukoliko do sada niste bili dio sustava odvoza komunalnog otpada uključiti se možete dostavljanjem dokumentacije o vlasništvu ili najmu objekta (vlasnički list, rješenje o nasljeđivanju, kupoprodajni ugovor, ugovor o najmu itd.). Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti na sljedeći način:
 1.  osobno na šalteru: Centar za korisnike ZGH, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb ili Info centar GSKG-a, Savska cesta 1, Zagreb;
 2.  poštom: Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Savska cesta 1, Zagreb.
Podružnica Čistoća pružanje usluge temelji na Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 50/17, 84/19).
Ukoliko smatrate da je došlo do pogreške pri naplati usluge reklamaciju možete uložiti u upravnoj zgradi Podružnice Čistoće, Radnička cesta 82, Zagreb.
Telefonom na brojeve 6146 400 ili 072 500 400 (svaki dan 0,00 - 24,00 h), faxom na broj 6429 710, dopisom na adresu Radnička cesta 82, 10000, Zagreb ili elektroničkom poštom na adresu cistoca@zgh.hr.
U plave spremnike treba odlagati:
 • novine, časopise, prospekte, kataloge,
 • bilježnice, knjige, telefonske imenike, slikovnice, 
 • pisaći i kompjuterski papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice,
 • mape, kartonske fascikle, valovitu ljepenku, kartonske kutije (bez  ljepljive trake, plastike, stiropora i dr.).

U plave spremnike ne smije se odlagati:
 • indigo papir, ugljeni papir, fotografije i foto papir,
 • zauljeni i prljavi papir, gumirane etikete, pelene i sl. 

U smeđe spremnike treba odlagati:
 • kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostatci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.) ,
 • vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.),
 • male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci).
 
U smeđe spremnike ne smije se odlagati:
 • ostaci termički obrađene hrane,
 • meso, riba, kosti, koža,
 • mliječni proizvodi, ulja i masti,
 • pepeo, ambalaža (kartonska, staklena, plastična), guma, opasni otpad,
 • obojeni i lakirani drveni otpad,
 • odjeća, cigarete i dr.
 
zelene spremnike treba odlagati samo staklenu ambalažu (boce, staklenke i sl.).

U zelene spremnike ne smije se odlagati:
 • prozorsko staklo, automobilsko staklo, kristalno i optičko staklo, armirano staklo, laboratorijsko staklo, staklena vuna,
 • žarulje i fluorescentne svjetiljke, 
 • porculanski i keramički predmeti.

Ravno prozorsko staklo odlaže se isključivo u reciklažna dvorišta.
 
žute spremnike treba odlagati:  
 • polietilenske vrećice, folije, filmove, mjehurastu ambalažu – na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PE-LD, PET, PP i sl.;
 • ​boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekova (osim citostatika), prehrambenih prizvoda i sl. – na sebi mogu imati oznake: PE- HD, PE-LD, PP i sl.;
 • čaše i posude od jogurta, sira i sl. - mogu imati na sebi oznake: PS, PP i dr.;
 • ambalažu za razne prehrambene proizvode od pjesnastog polistirena (stiropora) – na sebi mogu imati oznaku EPS i sl.;
 • višeslojnu ambalažu (tetrapak),
 • ostale proizvode od plastike: boce za osvježavajuće napitke, čepove, plastične tanjure, pribor za jelo i sl. – na sebi mogu imati oznake:  PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl.;
 • konzerve od hrane i limenke od pića.

U žute spremnike ne smije se odlagati:
 • plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od boja, lakova i motornih ulja,
 • plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od kemikalija,
 • boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina,
 • boce i limenke pod tlakom (npr. propan/butan boce)


spremnike za otpadni tekstil treba odlagati:
 • Odjeću, ručnike, posteljinu, zavjese
 • Šešire i kape
 • Torbe i krpene igračke
 • Ostale otpadne tekstilne proizvode.

U spremnike za otpadni tekstil ne smije se odlagati:
 • obuću, kožne torbe
 • pernate jastuke, poplune.
Upute o kompostiranju možete pronaći u publikaciji Biootpad, u rubrici Info centar.
Ulice se redovito čiste prema Programu čišćenja i pranja Grada Zagreba. Ulice koje nisu u redovnom Programu čišćenja i pranja čistimo prema pisanom nalogu Gradskog ureda za mjesnu samoupravu.
Kada u određenim ulicama ne postoje tehnički uvjeti za prolazak naših vozila, u tome slučaju, sukladno Općim uvjetima poslovanja s korisnicima (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/1525/15), dužni ste miješani komunalni otpad odložiti na mjesto koje odredimo. Najčešće je riječ o spremnicima na početku ulice. Također, korisnici kojima još nisu dodijeljeni spremnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada, dobit će ih u najkraćem mogućem roku.