Odvoz miješanog otpada iz kućanstva
Jeste li prethodno odvojili otpad koji se može reciklirati?
Količina miješanog komunalnog otpada skupljena od korisnika usluge u gradu Zagrebu u razdoblju od 2016. do 2019. godine
Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.
Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanovama koji je po svojstvima sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01.

Naredba o odvozu komunalnog otpada (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 11 od 15, srpanj 2016)

Raspored odvoza komunalnog otpada

Dani odvoza i okvirno vrijeme primopredaje otpada se ne mijenjaju.
 
Raspored odvoza MKO II.smjena 2xtjedno III.smjena 2xtjedno  1xtjedno   Izuzetci 


Područja grada na kojima još nisu postavljen spremnici za miješani komunalni otpad - 7.2.2019. 

Razlozi neizvršenja usluge na pojedinim lokacijama: