Preskočite na glavni sadržaj
Odlaganje otpada se obavlja na uređenu plohu, što znači da su zadovoljeni svi zahtjevi zaštite okoliša. Osoblje na ulazu na raspolaganju Vam je za svako objašnjenje, a tu je i knjiga utisaka. Odlaganje otpada naplaćuje se prema cjeniku.

Koristimo priliku podsjetiti Vas da je Odlagalište otpada Prudinec u Jakuševcu odlagalište za neopasni otpad te nije dopušteno odlaganje otpada koji ne odgovara toj kategoriji otpada. Prilikom ulaza na odlagalište otpada dužni ste predati propisanu dokumentaciju koja, između ostaloga, zahtijeva točnu deklaraciju dovezenog otpada. To je Vaša obveza i odgovornost.

Zabranjeno je odlaganje:
  • tekućeg otpada, osim taloga/mulja iz uređaja za pročišćavanje procjednih voda sa tijela odlagališta na kojem su sakupljene procjedne vode i pročišćene,
  • otpada koji je u uvjetima odlagališta eksplozivan, nagrizajući, oksidirajući, lako zapaljiv ili zapaljiv prema odredbama posebnih propisa,
  • bolničkog i drugog kliničkog otpada koji nastaje u medicinskim i/ili veterinarskim ustanovama i ima svojstva opasnog medicinskog otpada prema posebnim propisima,
  • otpadnih guma,
  • animalnog i klaoničkog otpada, životinjskih trupla i životinjskih prerađevina ukoliko nisu termički obrađeni prema posebnim propisima,
  • otpadnih industrijskih i automobilskih baterija i akumulatora,
  • otpadnih motornih vozila i njihovih neobrađenih sastavnih dijelova, koji nastaju u postupku obrade i oporabe otpadnih vozila,
  • otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme,
  • odvojeno sakupljenog otpada u svrhu pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje sukladno članku 22. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21), osim otpada koji nastaje obradom odvojeno sakupljenoga otpada za kojega odlaganje daje najbolji ishod za okoliš sukladno hijerarhiji gospodarenja otpadom.
 
Za pokušaj odlaganja nedozvoljenih vrsti otpada odgovornost i troškove naknadnog odvajanja (prema Cjeniku) snosi vlasnik otpada! Eventualno istovareni takav otpad se vraća vlasniku – prijevozniku koji preuzima sve troškove vezano uz naknadni utovar otpada.

Molimo da se pridržavate ovih uputa kako bismo zajednički doprinijeli zaštiti okoliša, a pri tome imali manje troškova.

MJERILA I POSTUPCI ZA PRIHVAT OTPADA

Mjerila i postupci za prihvat otpada određeni su zakonom i propisima, te ishođenim dozvolama kojima je propisano obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom.

AZBESTNI OTPAD

Na odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec ne zaprima se građevinski otpad koji sadrži azbest.