Preskočite na glavni sadržaj
Od 1.11.2023. na snazi je Cjenik tržišnih usluga podružnice Čistoća, koji sadrži cjenik usluga odlagališta Prudinec/Jakuševec. 
 
Na odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec se na temelju Dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom postupkom odlaganja D1, mogu odložiti sljedeće vrste otpada:
 
k. br.                    NAZIV
20 03 01              miješani komunalni otpad
17 05 04              zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*
19 01 02              pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji nisu navedeni pod 19 01 11*
19 01 12              pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji nisu navedeni pod 19 01 11*
19 01 18              otpad od pirolize koji nije naveden pod 19 01 17*
19 01 19              pijesci nastali pri transportu krutih materijala pomoću tekućine
19 01 99              otpad koji nije specificiran na drugi način
19 02 03              prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada
19 02 06              muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji nisu navedeni pod 19 02 05*
19 02 99              otpad koji nije specificiran na drugi način
19 03 05              stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04*
19 03 07              ukrućeni otpad koji nije naveden pod 19 03 06*
19 04 01              vitrificirani otpad
19 05 01              nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada
19 05 02              nekompostirana frakcija životinjskog i biljnog otpada
19 05 03              kompost koji nije u skladu sa specifikacijom
19 05 99              otpad koji nije specificiran na drugi način
19 06 04              proizvod digestije od anaerobne obrade komunalnog otpada
19 06 99              otpad koji nije specificiran na drugi način
19 08 01              ostaci na sitima i grabljama
19 08 02              otpad iz pjeskolova
19 08 05              muljevi od obrade urbanih otpadnih voda
19 08 12              muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11*
19 08 14              muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 13*
19 08 99              otpad koji nije specificiran na drugi način
19 09 01              kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja
19 09 02              muljevi od bistrenja voda
19 09 03              muljevi od dekarbonizacije
19 09 04              istrošeni aktivni ugljen
19 09 05              zasićene ili istrošene smole od ionske izmjene
19 09 06              otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača
19 09 99              otpad koji nije specificiran na drugi način
19 10 01              otpad od željeza i čelika
19 10 02              otpad od obojenih metala
19 10 06              ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05*
19 11 06              muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 19 11 05*
19 11 99              otpad koji nije specificiran na drugi način
19 12 01              papir i karton
19 12 02              željezo i legure koje sadrže željezo
19 12 03              obojeni metali
19 12 04              plastika i guma
19 12 05              staklo
19 12 07              drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
19 12 08              tekstili
19 12 09              minerali (npr. pijesak, kamenje)
19 12 12              ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
19 13 02              kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01*
19 13 04              muljevi nastali pri sanaciji tla koji nisu navedeni pod 19 13 03*
19 13 06              muljevi nastali pri sanaciji podzemnih voda koji nisu navedeni pod 19 13 05*

Izjave koje su korisnici dužni dostaviti prilikom dovoza zemlje i/ili inertnog materijala na odlagalište: