Preskočite na glavni sadržaj
Na odlagalištu otpada Prudinec u Jakuševcu izgrađeno je postrojenje za reciklažu građevinskog otpada kojim se šuta, betonski lom te ostali otpad s gradilišta prerađuje u reciklirani materijal. Korištenjem recikliranog materijala (npr. za prekrivanje otpada te izgradnju pristupnih puteva na deponij) spriječava se uništavanje prirodnih resursa.
 
Opis postrojenja za reciklažu građevinskog otpada

Pod građevinskim otpadom koji se može reciklirati u postrojenju spadaju sljedeći materijali: opeka, beton, armirani beton, asfalt, kamen i tome slični građevinski otpad.

Postrojenje se sastoji od prilazne rampe, usipnog koša, primarne čeljusne drobilice, dijela za ručni odabir, sekundarne udarne drobilice, odvajanja lakih čestica te komplet sita za separaciju frakcija 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm i 16-32 mm i povratnim trakama za vraćanje zrna većih od 32 m, jasno uz mogućnost grupiranja pojedinih frakcija u jedan izlaz. Tijekom radnog procesa zasebno se odvajaju lake frakcije (plastika, papir itd.), drvo, metali itd. U sklopu postrojenja je i bager s košarom i hidrauličkim čekićem, utovarivač te kamion-damper.

Primarna čeljusna drobilica može prihvatiti pojedinačne komade čije dvije najveće dimenzije ne prelaze 80x100 cm. Veći komadi građevinskog otpada se trebaju usitniti pomoću hidrauličkog čekića montiranog na bageru. Reciklirani materijal na izlaznom dijelu postrojenja je sljedećih frakcija: 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm i 16-32 mm.

Zbog povećanja kapaciteta postrojenja, kao i osiguranja prihvata glomaznijeg betonskog loma, u liniji za reciklažu građevinske šute ugrađena je čeljusna drobilica.

Efektivni kapacitet postrojenja:
50 tona/sat


Montirana oprema:
 1. Usipni koš s pripadajućom rampom.
 2. Vibro-dodavač s roštiljem za odvajanje zemljanog materijala i frakcija manjih od 45 mm.
 3. Kružno pokretna transportna traka za prijenos materijala manjeg od 45 mm ispod roštilja dodavača.
 4. Čeljusna drobilica.
 5. Transportna traka drobilica - traka za ručni odabir.
 6. Elektromagnetski odvajač metala.
 7. Oprema za ručno izdvajanje krupnih komada (postolje, kućica, šest kontejnera).
 8. Udarna drobilica.
 9. Primarno jednostruko sito otvor 20 mm.
 10. Transportna traka do glavnog sita.
 11. Transportna traka do separatora lakih čestica.
 12. Separator lakih čestica «Tajfun» sa spojnom trakom na traku za glavno sito.
 13. Glavno sito s četiri etaže (4 mm, 8 mm, 16 mm i 32 mm).
 14. Kružno pokretne trake za frakcije 4-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm.
 15. Stabilna traka za frakciju 0-4 mm s razdjelnikom za I. i II. klasu materijala.
 16. Dvije trake za povrat materijala većeg od 32 mm.
 17. Čeljusna drobilica
Postrojenjem za reciklažu građevnog otpada upravlja podružnica Zagrebačke ceste.