Preskočite na glavni sadržaj
Cjenici usluga

► Cjenik tržišnih usluga podružnice Čistoća


Na temelju članka 14. lzjave o osnivanju trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. (potpuni tekst od 30.09.2021.) Uprava Društva na 772. sjednici održanoj 11.06.2024. godine donijela je

Cjenik tržišnih usluga podružnice Čistoća - preuzmite pdf

 
 

► Cjenik pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Zagreba 

Na temelju članka 14. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. (potpuni tekst od 30.09.2021.) i Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (službeni glasnik Grada Zagreba 7/22, 19/22, 33/22), Uprava Društva je dana 27.12.2022. donijela

Cjenik pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Zagreba - preuzmite.pdf

Na temelju članka 77. stavak 5. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21) i članka 60. stavak 1. točke 26. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 -  pročišćeni tekst i 16/22), gradonačelnik Grada Zagreba 30. prosinca 2022. donosi

Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na Cjenik javne usluge prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada - preuzmite .pdf

Očitovanje na prijedlog cjenika pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunlanog otpada na području Grada Zagreba - preuzmite .pdf
 
 
 

► Cjenik komunalnih usluga održavanja čistoće javnih površina na području Grada Zagreba


Na temelju članka 14. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. (potpuni tekst od 30.09.2021.), te članka 29. Poslovnika o radu Uprave, Uprava Društva je dana 15.11.2023. donijela

Cjenik komunalnih usluga održavanja čistoće javnih površina na području Grada Zagreba