Preskočite na glavni sadržaj
Procedura zaprimanje materijala nastalog u postupku obnove/uklanjanja zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba
 
  • Podnošenje Zahtjeva za dovoz materijala (Prilog I) s pripadajućim obrascima i dokumentacijom na mail adresu psgm.resnik@zgh.hr, najkasnije 48 sati prije prvog dovoza materijala;
  • Potvrda zaprimanja potpunog zahtjeva za dovoz materijala i obavijest o mogućnosti početka dovoza materijala;
* Potpunim Zahtjevom smatra se onaj koji sadrži ispravno popunjene obrasce i svu priloženu dokumentaciju, sukladno popisu na dnu Priloga I. Podnositelj zahtjeva će biti obaviješten o ispravnosti i potpunosti dokumentacije te mogućnosti početka dovoza materijala.
 
  • Dovoz materijala i predaja popunjenog Teretnog lista (Prilog II) na lokaciji Čulinečka 273, Resnik;
  • Vaganje materijala;
  • Vizualan pregled materijala i dokumentacije;
* Ukoliko se vizualnim pregledom utvrdi da dopremljeni materijal ne odgovara deklariranom sadržaju za materijal ili sadrži opasne tvari ili opasni otpad, vozilu neće biti dozvoljen istovar. U tom slučaju će biti obavljeno fotografiranje kamiona s registracijom i materijalom te izlazno vaganje kamiona kojem nije dopušten istovar materijala. Na vagarskom listu će u napomeni biti naveden razlog zbog kojeg nije dozvoljen istovar materijala.
 
  • Istovar materijala;
  • Izlazno vaganje i utvrđivanje neto količine materijala, upis u Očevidnik o dovozu materijala koji vodi Zagrebački holding i izdavanje vagarskog lista.
 
Uz zahtjev (Prilog I) je potrebno priložiti:
  1. Presliku zapisnika s uvođenja u posao ili naloga za izvođenje radova obnove/uklanjanja zgrade;
  2. Popunjenu i potpisanu Izjavu o odricanju od prava na naknadu za predan materijal od uklanjanja zgrada oštećenih potresom na obradu (Obrazac 1);
  3. Dokaz o ugovorenom prijevozu građevnog materijala koji se uklanja, ukoliko izvođač radova i prijevoznik materijala nisu isti poslovni subjekt.

OBRASCI:
Obrasci - dovoz građevnog materijala