Preskočite na glavni sadržaj

Cjenik usluga

Na temelju čl. 14. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. (potpuni tekst od 30.09.2021.) i Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, 7/2022) i Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, 19/2022), Uprava Društva je dana 17.08.2022. godine donijela

Cjenik pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpad na području Grada Zagreba - preuzmite .pdf

Na temelju članka 77. stavak 5. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21) i članka 60. stavak 1. točke 26. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 -  pročišćeni tekst i 16/22), gradonačelnik Grada Zagreba 29. kolovoza 2022. donosi

Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na Cjenik javne usluge prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada - preuzmite .pdf

Očitovanje na Prijedlog cjenika pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Zagreba - preuzmite .pdf

 


Na temelju članka 422. i 423. st. 6. Zakona o trgovačkim društvima-pročišćeni tekst (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13), članka 14. Izjave o osnivanju-potpuni tekst od 30. prosinca 2014., te članka 29. Poslovnika o radu Uprave, Uprava trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. dana 19. veljače 2015.g. donijela je
 

Cjenik
javne usluge prijevoza i zbrinjavanja miješanog
komunalog otpada

 
 1. Cijena javne usluge prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada iznosi 0,09622 kn/lit bez poreza na dodanu vrijednost (0,12028 kn/litri s PDV).
 2. Ukupna naknada za javnu uslugu prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada određuje se umnoškom zaduženog volumena spremnika za miješani komunalni otpad, broja odvoza u tijeku jednog mjeseca i naknade za preuzimanje jedne litre miješanog komunalnog otpada.
 3. Davatelj javne usluge sklopit će pojedinačne ugovore o pružanju javne usluge s Korisnicima iz Skupine 1. i Skupine 2.1. (članak 10. Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Zagrebu).
 4. Korisnicima usluge do sklapanja ugovora iz točke 3. ovog cjenika naplaćivat će se cijena usluge prema dosadašnjem načinu naplate (Cjenik usluga za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, od 31. srpnja 2009.).
 5. Ovaj cjenik se primjenjuje po ishođenju prethodne suglasnosti izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.


KLASA: ZGH-01-15-134
URBROJ: 01-01-02-15-05
Zagreb, 19.2.2015.

PRIVREMENA UPRAVITELJICA
Daniela Franić, dipl.iur.

Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, objavljenoj u Narodnim novinama RH broj 108/16 od 23.11.2016 godine, ukinute su točke 2., 3. i 4. Cjenika javne usluge prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada (Službeni glasnik  Grada Zagreba, broj 3/15).

Na temelju članka 33. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) i članka 56. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreba 25. veljače 2015., donosi
 
ZAKLJUČAK (.pdf)
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na Cjenik javne usluge prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada
 
 1. Daje se suglasnost trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na Cjenik javne usluge prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Zagreba, Klasa: ZGH-01-15-134. Ur.br.: 01-01-02-15-05, od 19. veljače 2015., koji će se primjenjivati od 1. ožujka 2015.
 2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 307-03/15-01/2
URBROJ: 251-03-02-15-2
Zagreb, 25.2.2015.


ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
KOJA OBNAŠA DUŽNOST
GRADONAČELNIKA
GRADA ZAGREBA

dr.sc. Sandra Švaljek


Na temelju članka 33. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) i članka 56. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), gradonačelnika Grada Zagreba, 22. listopada 2015., donosi
 
 
ZAKLJUČAK (.pdf)
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na dopunu Cjenika javne usluge prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada

 
 1. Daje se suglasnost trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na dopunu Cjenika javne usluge prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Zagreba, Klasa: ZGH-01-15-134. Ur.br.: 01-01-02-15-20, od 21. listopada 2015.
 2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 307-03/15-01/5
URBROJ: 251-03-02-15-2
Zagreb, 22.10.2015.

GRADONAČELNIK
GRADA ZAGREBA

Milan Bandić, dipl. politolog


Odluka Uprave Društva Zagrebački holding d.o.o. o dopuni Cjenika javne usluge prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada.

Za skupljanje i odvoz komunalnog otpada korisnici usluga plaćaju uslugu po m2 zadužene površine kako slijedi:
 
Elementi Jed. mjere PC skupljanja i odvoza komunalnog
otpada (kn, s PDV-om)
a) domaćinstva    
- 1 odvoz tjedno m2 0,925
- 2 odvoza tjedno m2 1,025
- 3 odvoza tjedno m2 1,1
b) gospodarstvo m2 1,1
 


Dana 31. srpnja 2009. donesen je
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu

 

Zagrebački holding d.o.o. za smanjenje cijena komunalnih usluga
 1. Gradonačelnik Grada Zagreba razmotrio je zahtjev trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., za davanje prethodne suglasnosti za smanjenje cijena komunalnih usluga i to:
 2. sakupljanja, odvoza i deponiranja komunalnog otpada za prosječno 0.81% po m2;
 3. odlaganja komunalnog otpada za prosječno 0,99 po m2;
 4. opskrbe vodom i odvodnje otpadnih voda za prosječno 1,52% po m3;
 5. ukopa i održavanja groblja za prosječno 0,81%;
 6. tržnica na malo za prosječno 0,81%.
 7. Ocjenjuje se da je potrebno smanjiti cijene komunalnih usluga iz točke 1. ovog zaključka zbog povećanja stope poreza na dodanu vrijednost sa 22% na 23%, na temelju članka 1. Zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, a radi zadržavanja cijena navedenih usluga na istoj razini za korisnike usluga.
 8. Gradonačelnik, u skladu s točkom 2. ovog zaključka, daje prethodnu suglasnost trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. za smanjenja cijena komunalnih usluga iz točke 1. ovog zaključka od 1. kolovoza 2009..
 9. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 301-01/09-01/10
URBROJ: 251-03-01-09-2
Zagreb, 31.7.2009.

GRADONAČELNIK
GRADA ZAGREBA

 
Milan Bandić, dipl. politolog