Metalna ambalaža
Sve se vrste metalnog otpada mogu više puta reciklirati.
Količina metalne ambalaže skupljena na javnim površinama i kućanstvima na području grada Zagreba u periodu od 2014. do 2017. godine.
Sve se vrste metalnog otpada mogu više puta reciklirati. Stoga ih je potrebno odvojeno skupljati  te odlagati u žute spremnike postavljene na javnim površinama te u reciklažna dvorišta.
Recikliranjem 1 tone aluminijskih limenki uštedi se 5 tona boksita i utroši se 20 puta manje energije.
Za proizvodnju 1 tone sirovog aluminija utroši se čak 600.000 litara vode i 15.000 kWh električne energije!

Metalnu ambalažu koja uključuje:
  • limenke s ostacima od boja, lakova i ulja,
  • limenke s ostacima od kemikalija,
  • boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina,
  • boce i limenke pod tlakom (npr. propan/butan boce)
treba tretirati kao opasni otpad te odložiti u reciklažno dvorište Stenjevec, Gospodska ulica br. 20 (tel: 3451-536, 099 8022 161), reciklažno dvorište Špansko, D.Cesarića 2a  (tel: 091 2678 118), reciklažno dvorište Klara, Sisačka cesta br.10 (tel: 099 263 3091) ili u mobilna reciklažna dvorišta.