Preskočite na glavni sadržaj

Obavijest korisnicima usluga o izmjeni cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s 1.2.2020.

Obavijest korisnicima usluga o izmjeni cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s 1.2.2020. godine

31. prosinca 2019. - Temeljem odredbi Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (N.N. 50/17 i 84/19) struktura cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada sadrži:
-       cijenu obvezne minimalne javne usluge
-       cijenu za količinu predanog miješanog komunalnog otpada
-       cijenu ugovorne kazne
Sukladno navedenom, cijena za uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, koju obračunava ZGH d.o.o. Podružnica Čistoća, od 1.2.2020. godine iznosit će:

1.    Cijena obvezne minimalne javne usluge:

Cijena obvezne minimalne javne usluge na području Grada Zagreba za korisnike javne usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo iznosi 68,57 kuna (s PDV-om).
Cijena obvezne minimalne javne usluge na području Grada Zagreba za korisnike javne usluge razvrstane u potkategorije korisnika koji nisu kućanstvo:
- za potkategoriju I. iznosi 119,99 kn (s PDV-om)
- za potkategoriju II. iznosi 85,71 kn (s PDV-om)
- za potkategoriju III. iznosi 154,28 kn (s PDV-om)
- za potkategoriju IV. iznosi 137,14 kn (s PDV-om)
- za potkategoriju V. iznosi 102,85 kn (s PDV-om)
- za potkategoriju VI. iznosi 188,56 kn (s PDV-om)
- za potkategoriju VII. iznosi 205,71 kn (s PDV-om).
 

POPIS POTKATEGORIJA KORISNIKA KOJI NISU KUĆANSTVA PREMA DJELATNOSTIMA
 
Potkategorija Djelatnost koja se obavlja u nekretnini odnosno posebnom dijelu nekretnine
I.
Škole i vrtići, učilišta, vjerski objekti, samostani, bolnice, dnevne bolnice, ambulante, domovi za starije osobe, ustanove socijalne skrbi i druge slične djelatnosti
II.
Ova potkategorija obuhvaća djelatnosti koje nisu obuhvaćene ostalim točkama (na primjer: uredi, javni uredi, agencije, banke, uredski prostori državne uprave, županijske i lokalne samouprave, sudova, agencija, pošta, fondova i slično, humanitarne organizacije, osiguravajuća društva, odvjetnički i javnobilježnički uredi, turističke agencije, objekti za igre na sreću, udruge, muzeji, galerije, knjižnice, knjižare, izložbeni prostori, kina, kazališta, sportske dvorane, ambulante, trgovine odjećom i obućom i drugom neprehrambenom robom, kiosci za prodaju tiskovina i duhanskih proizvoda, obrtničke djelatnosti: frizerski salon, brijač, kozmetičar, stolar, vodoinstalater, električar, automehaničar, autolimar, bravar, radionice za popravak, ribarski obrti, keramičari i druge slične obrtničke djelatnosti, industrijske djelatnosti s proizvodnim pogonima te druge slične djelatnosti)
III.
Korisnici (pravne i fizičke osobe - obrtnici) koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost bez pružanja usluge smještaja, ali uz pripremu i/ili posluživanje hrane (na primjer: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekti brze prehrane, kavana, pivnica, buffet, kantina, pub, krčma, caffe bar, konoba, klet, kušaonica, pripremnica obroka - catering, objekt jednostavnih usluga u kiosku i slično) te tržnica, benzinska postaja, trgovački centar i druge slične djelatnosti
IV.
Korisnici (pravne i fizičke osobe - obrtnici) koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost bez pružanja usluge smještaja i bez pripreme i/ili posluživanja hrane (na primjer: caffe bar, noćni klub, noćni bar, disco klub i slično) te klub za zabavu na otvorenome, organizator javnih manifestacija, mesnica, ribarnica, prodavaonica mliječnih i suhomesnatih proizvoda, benzinska postaja, supermarket, trgovina prehrambenom robom, trgovački centar i druge slične djelatnosti
V.
Korisnici koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (fizička osoba - građanin koji iznajmljuje sobu/apartman/kuću za odmor i slično)
VI.
Korisnici (pravne i fizičke osobe - obrtnici) koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i pružaju uslugu smještaja (kamp, hotel, hostel, prenoćišta i slično)
VII.
Luka, autobusni i željeznički kolodvor, zračna luka i druge slične djelatnosti


2.    Cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada
 

Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu ZGH d.o.o. na dio Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu koji se odnosi na pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada 

3.    Cijena ugovornih kazni
  
Korisnik usluge iz kategorije korisnika kućanstvo dužan je platiti iznos ugovorne kazne od 800,00 kn, a korisnik usluge iz kategorije korisnika koji nisu kućanstvo iznos ugovorne kazne od 1.000,00 kn za sljedeće postupke:
- ako ne koristi javnu uslugu i ne predaje miješani komunalni otpad, biorazgradivi komunalni otpad i krupni (glomazni) otpad davatelju usluge,
- ako na svom obračunskom mjestu postupa s otpadom na način kojim se dovodi u opasnost ljudsko zdravlje, dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,
- ako se prilikom primopredaje otpada utvrdi da sadržaj u spremniku za biootpad ili otpadni papir i karton ili otpadnu plastiku i otpadnu metalnu ambalažu ne odgovara vrsti otpada primopredaja kojeg se obavlja,
- ako u spremnik za miješani komunalni otpad ili za biootpad ili otpadni papir i karton ili otpadnu plastiku i otpadnu metalnu ambalažu odloži problematičan otpad koji sadrži opasne tvari ili je onečišćen opasnim tvarima (npr. boje i lakove, ambalažu onečišćenu opasnim tvarima, kiseline, lužine, lijekove, akumulatore, pesticide, maziva ulja i sl.),
- ako s krupnim (glomaznim) otpadom postupa tako da ga odlaže u spremnike za prikupljanje komunalnog otpada, zatim unutar drvoreda, dječjih igrališta, javnih zelenih površina i parkova te na mjesta koja za to nisu predviđena, ako s krupnim (glomaznim) otpadom odlaže bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, boja, kiselina i drugih opasnih tvari te drugoga problematičnog otpada,
- ako ne drži spremnik na za to ovom odlukom propisanom mjestu,
- ako onemogući davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kada mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini,
- ako u slučaju povećane potrebe za korištenje javne usluge iznad obvezne minimalne ne koristi propisano označene vrećice,
- ako je u izjavi o načinu korištenja usluge naveo netočne podatke,
- ako nije u roku od 30 dana od početka korištenja novoizgrađene nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine ili prava korištenja nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine (kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika) o tome pisanim putem obavijestio davatelja usluge.
 
Korisnik usluge dužan je platiti iznos ugovorne kazne i za sljedeće postupke:
- ako ne omogući davatelju usluge označavanje spremnika kojim već raspolaže sukladno ovoj odluci, ugovorna kazna iznosi 500,00 kuna;
- ako ne postupa sa spremnikom na svom obračunskom mjestu sukladno ovoj odluci, ugovorna kazna iznosi 500,00 kuna;
- ako je uništio ili oštetio spremnik koji mu je dodijeljen, ugovorna kazna iznosi 250,00 kuna.