Preskočite na glavni sadržaj
Osnovni cilj kompostiranja je da ekološki najprihvatljivim načinom zbrinemo biorazgradivi otpad.
Kompostiranje je biološki proces razgradnje i sinteze biorazgradivog otpada pomoću mikroorganizama, u kome je konačni proizvod humus odnosno kompost.

Na kompostani Jakuševac/Prudinec se obrađuje odvojeno prikupljeni biorazgradivi otpad iz domaćinstava i zeleni otpad sa zelenih površina grada Zagreba.

Kapacitet kompostane je 32000 t/god.
  • Kućni bio-otpad 15000 t/ god
  • Zeleni otpad    15000 t/ god
  • Ostali otpad /tržnice, prerađivački /2000 t/god

Tehnologija kompostiranja - otvorene hrpe /windrow sistem/ sa prevtanjem.

Tehnološki postupak kompostiranja sastoji se od:
  • Zaprimanja i kontrole biorazgradivog otpada
  • Miješanje, mljevenje i formiranje kompostnih hrpa
Biorazgradivi otpad se miješa i usitnjava radi reguliranja C/N Odnosa vlažnosti i poroziteta.
Od pripremljene kompostne mješavine formiraju se trokutaste hrpe širine 5 i visine 2 m.
U formiranoj hrpi mikroorganizmi započinju svoju aktivnost što se manifestira porastom temperature u hrpi do 65 0C.
  • Aeriranje   
Budući se radio aerobnom procesu, kompostne hrpe se stalno prevrću-aeriraju kako bi se mikrooranizmi opskrbili kisikom
  • Kontrola tehnoloških parametara, temperatura, vlaga, PH, O2
Radi vođenja procesa na ispravan način stalno se vrši kontrola temperature u hrpi, vlažnosti komposta, PH vrijednosti, sadržaja kisika.
Navedeni parametri se održavaju u optimalnim vrijednostima.
Temperatura 40 do 60 OC, vlažnost 50 do 60%, PH5 do 8,5, sadržaj kisika >10%.
  • Prosijavanje komposta
Nakon 10 d0 14 tjedana proces intezivnog kompostiranja završava ikompost se prosijava.
Kompost se koristi u pljoprivredi a ostatak od prosijavanja se ponovo vraća u proces.
  • Analiza komposta      
Za gotovi kompost se radi kemijska analiza prema zahtjevima Pravilnika o nusproizvodima ukidanju statusa otpada te Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja.

Gotovi kompost se koristi kao visokovrijedno organsko gnojivo ili poboljšivač tla u u poljoprivredi, vrtlarstvu i sadnji. Kompost se miješa sa zemljom, pjeskom i tresetom te se proizvode različiti supstrati i mješavine koje se koriste za sadnju bilja.

Postrojenjem za kompostiranje upravlja podružnica Zrinjevac.