Preskočite na glavni sadržaj
Biokompostiranje i ozemljavanje

Osnovni cilj bio-kompostiranja i generiranja tla je iskorištenje odvojeno prikupljenog biootpada koji dolazi na Odlagalište. Proces obrade je aerobni biološki postupak, koji se u prvoj intenzivnoj fazi odvija u zatvorenim Thöni dinamičkim modulima (TDM) s biofilterom. Postrojenje zatvorenog tipa izvedeno je s punom kontrolom procesa i redukcijom emisije neugodnih mirisa.

Konačni produkt biokompostiranja koristi se, između ostalog, za ozemljavanje samog odlagališta otpada Jakuševec / Prudinec.

Postrojenje obrađuje 2 000 tona / god biorazgradivog otpada : 
 • kućnog bio-otpada (~ 726 tona / god ) 
 • zelenog otpada (~ 987 tona / god ) 
 • otpada s tržnica (voće, povrće) (~ 103 tona / god ) 
 • prerađivačkog bio-otpada (~ 185 tona / god )
Krajnji proizvodi biokompostiranja su: 
 • gotovi kompost – visokovrijedno gnojivo u poljoprivredi, vrtlarstvu i sadnji nasada 
 • prosijani talog – koristi za ponovno kultiviranje zemljišta 
 • metalni otpad – reciklira se i zbrinjava na odgovarajući način (MGO)
Ozemljavanje

Cilj projekta je proizvodnja tla prema utvrđenoj proceduri. Iz odvojeno prikupljenog otpada (grana, kore, lišća, piljevine, te papira, biomuljeva i drugih kompatabilnih materijala) aerobnim se procesom proizvodi kompost. Isti se zatim prema recepturi umješava sa zemljom u mjeri koja jamči generiranje tla prirodne kakvoće. Dobiveni materijal koristi se za prekrivanje i ozelenjavanje tj. kultiviranje zemljišta. Postrojenje ima godišnji kapacitet do 30 000 tona / god.

Opis tehnologije :
Pripremljeni zeleni otpad se miješa s malim količinama različitog mulja u procesu truljenja, često se okreće i truli do konačnog dozrijevanja. Tijekom truljenja dolazi do konačnog dozrijevanja ponavljanim okretanjem materijala.

Materijal za obradu na početku se utovarivačem slaže u trapezoidne hrpe postavljene na vrhu elemenata za dovod zraka. Ti su posebno izvedeni elementi lokalno umetnuti u bazu tako da se daljnje rukovanje (vlaženje i homogenizacija) materijala mogu provesti uz pomoć uređaja za okretanje trapezoidnih hrpa. Procesom truljenja upravlja se reguliranim uvođenjem zraka i redovitim okretanjem materijala. 

Sustav za dovod zraka sastoji se od:   
 • kanala za dovod zraka 
 • stanice ventilatora.
Sustav za naknadno truljenje – predviđeno je ukupno 4 x 4 trapezoidne hrpe, svaka volumena od 770 m3. Jedan kanal za odvod zraka će opskrbljivati 2 trapezoidne hrpe (po 120 m). Kanali za dovod zraka također služe i za dovod vode. Ti su kanali napravljeni od kvadratnih (15 x 15 cm) cijevi od nehrđajućeg čelika.

Dozrijevanje i skladištenje:
Nakon fine pripreme materijala uz pomoć instalacije za prosijavanje koja se koristila u gruboj pripremi (uz promjenu veličine otvora), materijal se odmah odvozi i upotrebljava kao materijal za ponovno kultiviranje zemljišta na lokalnom nasipnom terenu.

Krajnji proizvod postrojenja sastoji se od :     
 • gotovog komposta – koristi se na lokalnom nasipanom terenu kao sloj za ponovno kultiviranje zemljišta 
 • prosijanog taloga – vraća se u obradu ili se koristi za kultiviranje zemlje
Postrojenjem za biokompostiranje-kompostanom upravlja podružnica Zrinjevac.